Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

K Change Th 800x500

กองทุน K-CHANGE-A(A) เพิ่มโอกาสใหม่ในการทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น

06 กันยายน 2566

5 นาที

กองทุนเปิด K Positive Change (K-CHANGE-A(A)) • กองทุน K-CHANGE จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund ในหน่วยลงทุนชนิด GBP Class B Accumulating ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง


• กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable Investment) ตามแนวคิด ESG โดยเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นของธุรกิจดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาหลาย ๆ ด้าน เช่น ลดการปล่อยคาร์บอน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม


• โดยกองทุน Master fund มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลกของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และหรือบริการที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (Positive Impact) หรือสนับสนุนสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใน 4 ด้าน ได้แก่ 
    1). ความครอบคลุมทางสังคมและการศึกษา 
    2). ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
    3). การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
    4). การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม


• กองทุนมีการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up หรือ การพิจารณาที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยมีแนวทางการการลงทุนแบบ High-conviction และลงทุนระยะยาว ในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 25-50 หุ้น 


• ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่กองทุนเคยเข้าไปลงทุน ซึ่งบริษัทเหล่านี้ทางกองทุนเชื่อว่าจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เช่น 
    1). Bank Rakyat Indonesia ที่เป็นผู้ให้บริการ Microfinance ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการออมเงิน การกู้ยืม และการทำประกัน 
    2). บริษัท Deere & Co ที่เป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรการเกษตรสัญชาติอเมริกาที่มีการลดใช้สารเคมี ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ทำให้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค


• กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าดัชนีชี้วัดนโยบายการลงทุน


  • กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund ในหน่วยลงทุนชนิด GBP Class B Accumulating ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
  • เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการกระจายการลงทุนไปในหุ้นคุณภาพทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนที่ดีพร้อมกับสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ ราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ (กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ)
  • กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6
  • กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลคำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุนเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน; ทั้งนี้ เอกสารนี้จัดทำโดยการเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับภายใน มิใช่ สำหรับการเผยแพร่และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนชี้นำหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ จึงไม่ถือเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจการลงทุนทางการเงินโดยสิ้นเชิง อนึ่ง ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารฉนับนี้ถูกจัดทำและรวบรวมด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บริษัทฯ มิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ผู้ใช้ข้อมูลนี้ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้บริหารกองทุนโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกองทุน


สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว