1

วางแผนสุขภาพ ฉบับคนโสด กับ “คุณดล ภพพล”

25 พฤษภาคม 2565

5 นาที


“ความคุ้มครองสุขภาพ ตอบโจทย์ชีวิตคนโสดตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวัยเกษียณ หากเจ็บป่วยก็จะมีความคุ้มครองมาช่วยดูแลค่ารักษา ส่วนเงินเก็บก็สามารถนำไปต่อยอดแผนชีวิตในอนาคตได้ต่อ” คุณภพพล เทียมพันธ์พงศ์ หรือคุณดล ได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์


เพราะคนโสดส่วนใหญ่ อาจจะมีความกังวลใจในอนาคต ถ้าหากเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วค่ารักษาบานปลาย ก็อาจทำลายเงินเก็บทั้งชีวิตได้ ดังนั้นการมีความคุ้มครองสุขภาพ จึงเป็นตัวช่วยสำคัญหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น วันนี้ลองตามไปดูบทสัมภาษณ์ของคุณดลกันว่าทำไมการวางแผนเรื่องสุขภาพจึงจำเป็นสำหรับคนโสด


2


เหตุผลอะไร ที่ทำให้ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ


หลาย ๆ คนคงมีจุดเริ่มต้นในการซื้อความคุ้มครองสุขภาพ เพื่อเอาไว้ใช้ลดหย่อนภาษี คุณดลเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คิดแบบนั้นเช่นกัน แต่เมื่อศึกษารายละเอียดของความคุ้มครองสุขภาพมากขึ้น ทำให้คิดได้ว่าการซื้อความคุ้มครองสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าแค่การซื้อเอาไว้เพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งคุณดลได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า


“จุดเริ่มต้นของการซื้อความคุ้มครองสุขภาพ เริ่มมาจากมองหาตัวช่วยเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นหลัก แต่เมื่อได้ศึกษารายละเอียดความคุ้มครองในรูปแบบต่าง ๆ กลับพบว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ จึงตัดสินใจซื้อความคุ้มครองสุขภาพไว้เพิ่มเติม เพราะความคุ้มครองสุขภาพ สามารถตอบโจทย์ชีวิตคนโสดได้ทั้งตอนนี้จนถึงวัยเกษียณ หากเจ็บป่วยก็จะมีความคุ้มครองมาช่วยดูแลค่ารักษาตรงนี้ ส่วนเงินเก็บก็สามารถนำไปต่อยอดแผนชีวิตในอนาคตได้ต่อ”


คุณดลได้กล่าวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต ที่ช่วยดูแลชีวิตคนโสดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวัยเกษียณ


3


วางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้า ดียังไง?


เพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรบ้าง ดังนั้นการวางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้า จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ความสบายใจ และความมั่นคงในอนาคตให้กับเราได้ เหมือนที่คุณดลได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ดังนี้


“เมื่อเราเตรียมความคุ้มครองไว้ล่วงหน้า ทั้งความคุ้มครองสุขภาพ และวางแผนเสริมในการออมเงิน เราจะไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ไม่คาดคิดในอนาคต เพราะไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไง เราก็มีความคุ้มครองสุขภาพที่ช่วยดูแล ส่วนเงินเก็บก็สามารถนำไปต่อยอดแผนในอนาคตได้ในระยะยาว”


จะเห็นได้ว่าการวางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้าในแบบของคุณดล เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราควรเลือกทำตั้งแต่วันนี้ เพื่อได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในอนาคต ดูเรื่องราวเพิ่มเติมคลิก


ยิ่งอายุมากขึ้น ร่างกายก็มีแต่จะยิ่งทรุดโทรมลง ดังนั้นในวันที่ยังมีสุขภาพดี มีแรงสร้างรายได้ เราควรวางแผนเรื่องสุขภาพไว้ตั้งแต่ตอนนี้ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ ถึงแม้รายได้จะลดลง แต่เรายังใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ เพราะมีผู้ช่วยคอยดูแลค่ารักษาพยาบาลให้โดยไม่กระทบเงินเก็บ


ด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต
ดูแลเรื่องสุขภาพของคุณได้ในแบบที่ต้องการ


✅ เลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท
✅ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่
✅ อายุรับประกันสูงสุด 90ปี(1) ดูแลคุณสูงสุดถึงอายุ 99 ปี(2)
✅ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย
✅ ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ซื้อความคุ้มครองสุขภาพในวันที่คุณแข็งแรง ได้รับความคุ้มครองเต็มที่ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตได้ตามที่คุณต้องการ


(1) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส
(2) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส และดี เฮลท์

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ