เงื่อนไขการให้บริการ

วัตถุประสงค์

-ปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม
-กู้ซื้ออพาร์ทเม้นท์
-วงเงินสำหรับรีไฟแนนซ์
-โครงการไม่มีภาระหนี้ สามารถขอวงเงินกู้เพื่อไปขยายธุรกิจได้

ระยะเวลาและค่าก่อสร้าง

-ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี
-ให้ค่าก่อสร้างสูงสุด 100%*

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

*จากต้นทุนค่าก่อสร้างจริง ทั้งนี้วงเงินกู้รวมต้องมีสัดส่วนต่อราคาประเมินของทรัพย์สินไม่เกิน 70%

ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประจำสำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสินเชื่อ ทีมการตลาดสินเชื่อ
โทร : 02-274-9400 ต่อ 2207, 4039, 4498 และ 4078
E-mail address : creditmarketing@muangthai.co.th

คำนวณสินเชื่อของคุณ

จ่ายรายเดือน

0 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณา

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/คู่สมรส/ค้ำประกัน
2.สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า
3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้สมัคร
4.บันทึกรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี
5.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
6.Statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน
7.เอกสารรับรองเครดิตบูโร
8.สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
9.สัญญารับเหมาก่อสร้าง/BOQ (ถ้ามี)
10.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ(ถ้ามี)
11.สำเนาโฉนดที่ดินหลักประกัน/แผนที่ตั้งและใบอนุญาตก่อสร้าง
12.สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม(กรณี Re-Finance)
13.สำเนาสัญญาจำนอง(กรณี Re-Finance)
14.สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระ 1 ปี ย้อนหลัง (กรณี Re-Finance)

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ/คู่สมรส/ผู้ค้ำประกัน
2.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
3.บันทึกรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี
4.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
5.Statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน
6.เอกสารรับรองเครดิตบูโรของกิจการ / กรรมการ / ผู้ค้ำประกัน
7.งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
8.สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
9.สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
10.สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาข้อบังคับนิติบุคคล
11.สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
12.สัญญารับเหมาก่อสร้าง/BOQ (ถ้ามี)
13.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ (ถ้ามี)
14.สำเนาโฉนดที่ดินหลักประกัน/แผนที่ตั้งและใบอนุญาตก่อสร้าง
15.สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม(กรณี Re-Finance)
16.สำเนาสัญญาจำนอง(กรณี Re-Finance)
17.สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระ 1 ปี ย้อนหลัง (กรณี Re-Finance)

ตารางการผ่อนชำระ

 วงเงินกู้ ระยะเวลาการกู้ (ปี)
5 7 10 12 15
5,000,000 97,000 74,000 56,000 49,000 43,000
10,000,000 194,000 147,000 112,000 98,000 85,000
15,000,000 290,000 220,000 167,000 147,000 127,000
20,000,000 387,000 293,000 223,000 196,000 169,000
25,000,000 484,000 366,000 278,000 244,000 211,000
30,000,000 580,000 439,000 334,000 293,000 254,000
50,000,000 967,000 731,000 556,000 488,000 422,000
75,000,000 1,450,000 1,096,000 833,000 732,000 633,000
100,000,000 1,940,000 1,461,000 1,111,000 976,000 844,000

 

ค่างวดดังกล่าวคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้นเงินกู้ตามเงื่อนไขและประเภทของวงเงินกู้แต่ละราย

คำถาม-ตอบ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีการให้สินเชื่ออย่างไร

นโยบายการให้สินเชื่อของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)โดยมุ่งเน้นการให้สินเชื่อระยะยาวแก่ผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ยคงที่จึงสอดคล้องกับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ต่างกันอย่างไร

โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวจะขึ้น-ลงตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยในลักษณะ MLR ตามความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนด้านดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการไม่คงที่ แต่ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ของบริษัทฯจะไม่มีการปรับขึ้น-ลงตามภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์สามารถวางแผนทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้เวลาในการผ่อนสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์สูงสุดกี่ปี

15 ปี

ค่าก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ให้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่

ค่าก่อสร้างสูงสุด 100% จากต้นทุนค่าก่อสร้างจริงโดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระ ทั้งนี้วงเงินกู้รวมต้องมีสัดส่วนต่อราคาประเมินทรัพย์สินไม่เกิน 70%

ในกรณีไม่มีภาระหนี้ สามารถกู้เพิ่มเติมได้หรือไม่

สามารถกู้ได้ แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้และวงเงินกู้รวมต้องมีสัดส่วนต่อราคาประเมินของทรัพย์สินไม่เกิน 70% เป็นสำคัญ

ถ้าสนใจขอสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจอพาร์ทเท้นท์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ควรทำอย่างไร

ทางบริษัทฯ มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-274-9400 ต่อ 2207, 4039,4078,4498 หรือส่งอีเมลมาที่ creditmarketing@muangthai.co.th พร้อมทั้งฝากเบอร์ติดต่อไว้ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ