Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

เงื่อนไขการให้บริการ

lump-sum

วัตถุประสงค์

- ปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม
- กู้ซื้ออพาร์ทเม้นท์
- วงเงินสำหรับรีไฟแนนซ์
- โครงการไม่มีภาระหนี้ สามารถขอวงเงินกู้เพื่อไปขยายธุรกิจได้
- พื้นที่บริการในเขต กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และพื้นที่ EEC
payment-period

ระยะเวลาและวงเงินกู้

- ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี
- วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินทรัพย์สิน
lump-sum

อัตราดอกเบี้ย

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

 

ข้อมูลการบริการ

ด้วยข้อเสนออัตราดอกเบี้ยคงที่พิเศษตลอดระยะเวลาของสัญญาจากเมืองไทยประกันชีวิตจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจช่วยให้คุณสามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินและวางแผนการจัดการธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/คู่สมรส/ค้ำประกัน
2. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้สมัคร
4. บันทึกรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี
5. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
6. Statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน
7. เอกสารรับรองเครดิตบูโร
8. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
9. สัญญารับเหมาก่อสร้าง/BOQ (ถ้ามี)
10. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ(ถ้ามี)
11. สำเนาโฉนดที่ดินหลักประกัน/แผนที่ตั้งและใบอนุญาตก่อสร้าง
12. สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม(กรณี Re-Finance)
13. สำเนาสัญญาจำนอง(กรณี Re-Finance)
14. สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระ 1 ปี ย้อนหลัง (กรณี Re-Finance)

ตารางการผ่อนชำระ

 วงเงินกู้ ระยะเวลาการกู้ (ปี)
5 7 10 12 15
5,000,000 97,000 74,000 56,000 49,000 43,000
10,000,000 194,000 147,000 112,000 98,000 85,000
15,000,000 290,000 220,000 167,000 147,000 127,000
20,000,000 387,000 293,000 223,000 196,000 169,000
25,000,000 484,000 366,000 278,000 244,000 211,000
30,000,000 580,000 439,000 334,000 293,000 254,000
50,000,000 967,000 731,000 556,000 488,000 422,000
75,000,000 1,450,000 1,096,000 833,000 732,000 633,000
100,000,000 1,940,000 1,461,000 1,111,000 976,000 844,000

 

ค่างวดดังกล่าวคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้นเงินกู้ตามเงื่อนไขและประเภทของวงเงินกู้แต่ละราย

ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประจำสำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสินเชื่อ ทีมการตลาดสินเชื่อ
โทร : 02-274-9400 ต่อ 2207, 4039, 4498 และ 4078
E-mail address : [email protected]

สนใจติดต่อขอสินเชื่อ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว