เงื่อนไขการให้บริการ

สินเชื่อธุรกิจ

- สินเชื่อเพื่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทโครงการจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม
- สินเชื่อเพื่อธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- สินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ

วงเงินกู้ยืมและระยะเวลากู้ยืม

- วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินทรัพย์สิน
- ระยะเวลาชำระหนี้ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาของสัญญา

ข้อมูลการบริการ

ด้วยข้อเสนออัตราดอกเบี้ยคงที่พิเศษตลอดระยะเวลาของสัญญาจากเมืองไทยประกันชีวิตจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจช่วยให้คุณสามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินและวางแผนการจัดการธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/คู่สมรส/ค้ำประกัน
2. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้สมัคร
4. บันทึกรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี
5. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
6. Statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน
7. เอกสารรับรองเครดิตบูโร
8. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
9. สัญญารับเหมาก่อสร้าง/BOQ (ถ้ามี)
10. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ (ถ้ามี)
11. สำเนาโฉนดที่ดินหลักประกัน/แผนที่ตั้งและใบอนุญาตก่อสร้าง
12. สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม (กรณี Re-Finance)
13. สำเนาสัญญาจำนอง (กรณี Re-Finance)
14. สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระ 1 ปี ย้อนหลัง (กรณี Re-Finance)

ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประจำสำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสินเชื่อ ทีมการตลาดสินเชื่อ
โทร : 02-274-9400 ต่อ 2207, 4039, 4498 และ 4078
E-mail address : [email protected]

สนใจติดต่อขอสินเชื่อ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว