เงื่อนไขการให้บริการ

สินเชื่อธุรกิจ

- สินเชื่อเพื่อธุรกิจพัฒนาอสังหา
ริมทรัพย์ประเภทโครงการจัดสรร
หรือคอนโดมิเนียม
- สินเชื่อเพื่อธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- สินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ

วงเงินกู้ยืมและระยะเวลากู้ยืม

- วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินทรัพย์สิน
- ระยะเวลาชำระหนี้ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาของสัญญา
ข้อมูลการบริการ

ด้วยข้อเสนออัตราดอกเบี้ยคงที่พิเศษตลอดระยะเวลาของสัญญาจากเมืองไทยประกันชีวิตจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจช่วยให้คุณสามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินและวางแผนการจัดการธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น

คำนวณสินเชื่อของคุณ

จ่ายรายเดือน

0 THB

ลงทะเบียนเลย

เอกสารประกอบการพิจารณา

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/คู่สมรส/ค้ำประกัน 
2.สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า 
3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้สมัคร 
4.บันทึกรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี 
5.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ 
6.Statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน 
7.เอกสารรับรองเครดิตบูโร 
8.สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
9.สัญญารับเหมาก่อสร้าง/BOQ (ถ้ามี)
10.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ(ถ้ามี)
11.สำเนาโฉนดที่ดินหลักประกัน/แผนที่ตั้งและใบอนุญาตก่อสร้าง
12.สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม(กรณี Re-Finance)
13.สำเนาสัญญาจำนอง(กรณี Re-Finance)
14.สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระ 1 ปี ย้อนหลัง (กรณี Re-Finance)
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ/คู่สมรส/ผู้ค้ำประกัน
2.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
3.บันทึกรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี 
4.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ 
5.Statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน 
6.เอกสารรับรองเครดิตบูโรของกิจการ / กรรมการ / ผู้ค้ำประกัน
7.งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี 
8.สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
9.สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
10.สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาข้อบังคับนิติบุคคล
11.สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
12.สัญญารับเหมาก่อสร้าง/BOQ (ถ้ามี)
13.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
14.สำเนาโฉนดที่ดินหลักประกัน/แผนที่ตั้งและใบอนุญาตก่อสร้าง(ถ้ามี)
15.สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม(กรณี Re-Finance)
16.สำเนาสัญญาจำนอง(กรณี Re-Finance)
17.สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระ 1 ปี ย้อนหลัง (กรณี Re-Finance)

 

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำสำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสินเชื่อ ทีมการตลาดสินเชื่อ

โทร : 02-274-9400 ต่อ 4039, 4498 และ 4078 

E-mail address : creditmarketing@muangthai.co.th


ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ