Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Group B Anner

ประกันชีวิตกลุ่ม

ธุรกิจเล็กใหญ่ก็คุ้มครองได้

คุ้มครอง 2 คนขึ้นไป

คุ้มครอง 2 คนขึ้นไป

ครอบคลุม 4 กลุ่มโรคร้ายแรง 35 โรค

ครอบคลุม 4 กลุ่มโรคร้ายแรง 35 โรค

ซื้อ OPD เพิ่มได้

ซื้อ OPD เพิ่มได้

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

การประกันกลุ่ม (GROUP INSURANCE) คืออะไร


การประกันกลุ่มโดยทั่วไป คือการให้ความคุ้มครองด้านประกันภัยต่าง ๆแก่พนักงาน ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของบุคคลทั้งกลุ่มโดยเฉลี่ย รวมถึง อายุ เพศ หน้าที่การงาน และจำนวนเงินเอาประกัน โดยคำนวณเบี้ยประกันออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันเพียงอัตราเดียวและใช้กับทุกคนในกลุ่ม ทำให้ค่าใช้จ่ายการทำประกันลดลง และมีผลให้เบี้ยประกันโดยรวมต่ำกว่าประกันชีวิตรายบุคคล สวัสดิการของพนักงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีให้ทำงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการให้ความอุ่นใจกับพนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ พนักงานจะได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนและเหมาะสม การประกันชีวิตกลุ่มนอกจากจะมีเบี้ยประกันค่อนข้างต่ำแล้ว ระยะเวลาการประกันยังเหมาะสมสำหรับห้างร้าน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีการสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายปีโดยที่เจ้าของธุรกิจมักจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันทั้งหมดให้กับพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ


ความคุ้มครองการประกันชีวิตกลุ่ม


คุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณี เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกทั้งในและนอกประเทศ เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯ จะจ่ายเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย


จุดเด่นประกันกลุ่มของเรา


 1. เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และมีฐานลูกค้าประกันกลุ่มสูงสุด
 2. มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการประกันกลุ่มมากกว่า 40 ปี ที่สามารถให้คำปรึกษาด้านประกันกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ให้บริการอย่างรวดเร็ว มีขั้นตอนที่ชัดเจน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015(สำหรับการประกันกลุ่มโดยตรง)
 4. บริการกรมธรรม์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร และ ลดขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบุคคล
 5. บริการที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า


ความคุ้มครองประกันกลุ่ม


 1. คุ้มครองการฝังเข็มกรณีรักษาในโรงพยาบาลและโดยแพทย์แผนปัจจุบัน
 2. คุ้มครองประกันสุขภาพ การรักษาพยาบาลโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) (ยกเว้น ซีไอกลุ่ม)
 3. คุ้มครองกายภาพบำบัดแบบผู้ป่วยนอกตามแพทย์สั่ง


สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยทุพพลภาพกลุ่ม


คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือ ทุพพลภาพถาวร

 1. การประกันทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วย (TPI)
 2. การประกันทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ (ทพก.)


สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย ซีไอ กลุ่ม


คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง ตามคำนิยามของโรคในสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทได้รับหลักฐานทางการแพทย์ของการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดเพียงพอที่จะสามารถวินิจฉัยได้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย และให้ถือว่าความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยรายบุคคลตามสัญญาเพิ่มเติมสิ้นสุดผลบังคับ


สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม


 1. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยใน (IPD)
 2. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยนอก (OPD)
 3. การรักษาทันตกรรม (Dental Care Benefit)
 4. การคลอดบุตร (Maternity Benefit)
 5. การรักษาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Benefit)

หมายเหตุ

การจ่ายเงินทดแทนตามข้อ 1. และข้อ 2. บริษัทจะจ่ายเพียงรายการที่มีจำนวนเงินสูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น ต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งใดครั้งหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีการสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้าโดยสิ้นเชิงถาวรตามรายการที่ 2.8 – 2.15 และไม่เข้าเงื่อนไขการเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 2.1 – 2.5 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละรายการรวมกัน แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ
 กรณีที่บริษัทจ่ายเงินทดแทนตามข้อ 2. แล้ว ต่อมาผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันนั้น บริษัทจะจ่ายเงินทดแทนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุหักด้วยจำนวนเงินทดแทนที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้ว
 อนึ่ง เมื่อมีการจ่ายเงินทดแทนตามข้อ 1. หรือ ข้อ 2. แล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ของผู้เอาประกันภัยรายนั้นๆ เป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินทดแทนตามข้อ 2.7 ถึงข้อ 2.15