จุดเด่น

ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ทั้งค่าห้องและค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด

เลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ

สามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

คุ้มครองตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 

นายจ้างไม่ต้องเป็นนิติบุคคลก็ซื้อได้

ดูแลกันไปยาวๆ

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • 08.30 - 20.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
  • 09.00 - 17.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์)ตารางความคุ้มครองโดยย่อ

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงเมื่อพ้นระยะไม่คุ้มครอง  แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง

 

ตารางความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

การประกันชีวิตกลุ่ม
คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ยกเว้น การฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม์ หรือการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์ 50,000 50,000 50,000
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจแบบแยกค่าใช้จ่าย)
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน(1) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 120 วัน) 600 1,000 1,500
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 120 วัน) 400 600 700

ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(จ่ายตามจริง) สูงสุดไม่เกิน

30,000 40,000 50,000

ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(จ่ายตามจริง) สูงสุดไม่เกิน

3,500 4,500 6,000
ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 3,500 4,500 6,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก
(เนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
2,500 3,500 5,000
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ(2)ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 9,000 15,000 20,000
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก(3)ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 3,000 3,000 3,000
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี 2,122 3,261 4,011
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี 2,745 4,237 5,232

 

ตารางความคุ้มครองโดยย่อของความคุ้มครองที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติม

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภาคสมัครใจ (OPD)

แผน 1

แผน 2

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ครั้งละ (วันละ 1 ครั้ง สุดสุด 30 ครั้ง/ปีกรมธรรม์) 500 1,000
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี 1,727 3,069

ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี

2,206 4,030

สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พลัส

แผน 1

แผน 2

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด 19 50,000 100,000
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี 297 594
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี 297 594

เงื่อนไขการรับประกันภัย

• มีจำนวนผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (โดยสัดส่วนจำนวนสมาชิกจะต้องประกอบด้วยแม่บ้านมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด) และมีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 2 
• สำหรับคนต่างด้าว ต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
• กำหนดแผนประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 2 แผนต่อกรมธรรม์ โดยผู้มีตำแหน่งงานเดียวกันจะต้องทำประกันภัยแผนเดียวกัน
• อายุรับประกันภัย สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี 
• การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ

หมายเหตุสำหรับตารางความคุ้มครองโดยย่อ :
(1) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ตามตารางผลประโยชน์จะเป็น 2 เท่า โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้องแล้วต้องไม่เกิน 120 วัน
(2) ตามเงื่อนไขความคุ้มครอง
(3) ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

หมายเหตุสำหรับโครงการ เฮ้าส์คีฟปิ้ง :
-การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
-เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
-โครงการ เฮ้าส์ คีฟปิ้ง เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจแบบแยกค่าใช้จ่าย บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภาคสมัครใจ (กรณีเลือกซื้อเพิ่มเติม)

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

  1. กรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์และหรือผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ บริษัทฯอาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าร่วมการประกันภัยหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีแจ้งอายุคลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการประกันภัยตามสัญญาประกันภัย โดยที่ความจริงแล้วผู้นั้นไม่มีสิทธิในการประกันภัย หรือ ขาดคุณสมบัติที่จะเอาประกันภัยได้


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา มีข้อยกเว้นความคุ้มครอง การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม บริษัทฯจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เมื่อปรากฏว่า

  1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมการประกันภัย
  2. ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 


ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจแบบแยกค่าใช้จ่าย มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

  1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
  3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด เป็นต้น


ข้อยกเว้นความคุ้มครองบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภาคสมัครใจ (กรณีเลือกซื้อเพิ่มเติม)
บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภาคสมัครใจ มีเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นการรับผิดตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจแบบแยกค่าใช้จ่ายที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)

 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจแบบแยกค่าใช้จ่าย มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) ดังนี้

(ก) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

(ข) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้

1.เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด 2.ริดสีดวงทวาร 3.ไส้เลื่อนทุกชนิด 4.ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

5.การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ 6.นิ่วทุกชนิด 7.เส้นเลือดขอดที่ขา 8.เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภาคสมัครใจ  (กรณีเลือกซื้อเพิ่มเติม) มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) ดังนี้

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภาคสมัครใจ มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) ตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจแบบแยกค่าใช้จ่ายที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ และเพิ่มเติมสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภาคสมัครใจ บริษัทฯจะไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามบันทึกสลักหลังนี้ ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้ 
1.โรคต่อมไทรอยด์ 2. โรคลมบ้าหมู 3.โรคเบาหวาน  4.โรคภูมิแพ้ 5. โรคความดันโลหิตสูง  6.โรคหัวใจ 7.โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร 

คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ