Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Housekeeping Banner

Small Group & Housekeeping Package

ประกันสำหรับผู้ช่วยคนเก่งของคุณ

 อายุ 16 - 69 ปี ซื้อได้

อายุ 16 - 69 ปี ซื้อได้

ดูแลถึงอายุ 70 ปี

ดูแลถึงอายุ 70 ปี

คุ้มครอง IPD และ OPD

คุ้มครอง IPD และ OPD

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

Small Group

ตารางความคุ้มครองโดยย่อ

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงเมื่อพ้นระยะไม่คุ้มครอง  แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

การประกันชีวิตกลุ่ม
คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ยกเว้น การฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม์ หรือการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์ 50,000 50,000
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจแบบแยกค่าใช้จ่าย)
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน(1) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 120 วัน) 600 1,000
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 120 วัน) 400 600

ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(จ่ายตามจริง) สูงสุดไม่เกิน

30,000 40,000

ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(จ่ายตามจริง) สูงสุดไม่เกิน

3,500 4,500
ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 3,500 4,500
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก
(เนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
2,500 3,500
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ(2)ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 9,000 15,000
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก(3)
ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
3,000 3,000
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี 2,282 3,421
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี 2,965 4,457

เลือกซื้อประกันเพิ่มเติม

บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษา

แผน 1

แผน 2

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ครั้งละ
(วันละ 1 ครั้ง สุดสุด 30 ครั้ง/ปีกรมธรรม์)
500 1,000
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี 1,727 3,069

ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี

2,206 4,030

สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พลัส

แผน 1

แผน 2

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด 19 50,000 100,000
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี 297 594
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี 297 594

หมายเหตุสำหรับตารางความคุ้มครองโดยย่อ :

(1) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ตามตารางผลประโยชน์จะเป็น 2 เท่า โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้องแล้วต้องไม่เกิน 120 วัน
(2) ตามเงื่อนไขความคุ้มครอง
(3) ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

หมายเหตุสำหรับโครงการประกันกลุ่มเพื่อสวัสดิการสำหรับธุรกิจรายย่อยและลูกจ้างในบ้าน
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

- โครงการประกันกลุ่มเพื่อสวัสดิการสำหรับธุรกิจรายย่อยและลูกจ้างในบ้าน เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจแบบแยกค่าใช้จ่าย บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภาคสมัครใจ (กรณีเลือกซื้อเพิ่มเติม)

- การต่ออายุ และการปรับเบี้ยปรกันภัย : กรมธรรม์ประกันภัยมีอายุ 1 ปีและอาจต่ออายุได้เมื่อสิ้นสุดปีกรมธรรมในแต่ละปิ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราที่ใช้คำนวณเบี้ยประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรมั อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ประเภท จำนวนผู้เอาประกันภัย อายุขั้นอาชีพ จำนวนเงินผลประโยชน์ความคุ้มครองแตกต่างจากเดิม ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น ประสบการณ์จ่ายค่าสินไหมทดแทน และบริษัทได้บอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ถือกรมธรรม์อย่างน้อย 31 วัน