Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Ul Mobile

UNIT-LINKED

กองทุนที่ท่านสามารถเลือกลงทุนผ่าน ผลิตภัณฑ์ UNIT-LINKED

ประกาศกองทุน


KSAM ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

MFC ประกาศการจ่ายเงินปันผล MPDIV

MFC ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล MPDIV

KAsset ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Principal ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจำนวน 6 กองทุน

abrdn ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 14 กองทุน

Eastspring ขอแจ้งการงดจ่ายเงินปันผลกองทุน TMBPIPF