Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Pa Return Cash Forweb 720x800

PA Return Cash

รายได้ไม่ขาด แม้บาดเจ็บ ไม่เคลมมีคืน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ<br>6 - 63 ปี<sup>(9)</sup>

สมัครได้ตั้งแต่อายุ
6 - 63 ปี(9)

จ่ายเบี้ยปีต่อปี

จ่ายเบี้ยปีต่อปี

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ<sup>(4)</sup>

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ(4)

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

ประกันอุบัติเหตุไม่เคลมมีคืน เอาใจคนชอบความคุ้มค่า เจ็บก็จ่าย ไม่เจ็บก็ได้คืน
เจ็บก็จ่าย...หากเกิดอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาล มีเงินชดเชยรายได้ พร้อมวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง
ไม่เจ็บก็ได้คืน…หากไม่มีการเคลมต่อเนื่องกัน 3 ปี ได้รับเงินคืนบางส่วนอีกด้วย(5)

แผนความคุ้มครอง

แผน 1
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
13บาท

หน่วยเป็นบาท

แผนความคุ้มครอง

500,000

คุ้มครองชีวิต,
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
และสูญเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุสูงสุด

500,000(6)

ค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุสูงสุดต่อครั้ง

50,000

เงินชดเชยรายได้ จากอุบัติเหตุ

1,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ไม่เคลมมีเงินคืน(5)

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ(4)

ไม่ต้องสำรองจ่าย(7)

คุ้มครองทั่วโลก 24 ชม.

แผน 2
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
17บาท

หน่วยเป็นบาท

แผนความคุ้มครอง

700,000

คุ้มครองชีวิต,
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
และสูญเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุสูงสุด

1,400,000(6)

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดต่อครั้ง

70,000

เงินชดเชยรายได้ จากอุบัติเหตุ

1,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ไม่เคลมมีเงินคืน(5)

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ(4)

ไม่ต้องสำรองจ่าย(7)

คุ้มครองทั่วโลก 24 ชม.

แผน 3
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
22บาท

หน่วยเป็นบาท

แผนความคุ้มครอง

1,000,000

คุ้มครองชีวิต,
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
และสูญเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุสูงสุด

2,000,000(6)

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดต่อครั้ง

100,000

เงินชดเชยรายได้ จากอุบัติเหตุ

1,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ไม่เคลมมีเงินคืน(5)

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ(4)

ไม่ต้องสำรองจ่าย(7)

คุ้มครองทั่วโลก 24 ชม.

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ตารางความคุ้มครอง Pa Return Cash 1240x767

• เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้บางส่วน ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
(1) อาณาเขตความคุ้มครอง: ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี
(2) ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(3) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
(4) การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
(5) กรณีผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาประกันภัย และในทุกๆ 3 ปี หากผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยในปีสุดท้าย
(6) กรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะ
(7) กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญา
(8) ผู้เอาประกันภัยมีโอกาสที่จะไม่ได้รับผลประโยชน์ในข้อ 4 หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์จนกระทั่งอายุของผู้เอาประกันภัยเกินกว่าอายุสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถรับต่ออายุประกันภัยได้และส่งผลให้อายุกรมธรรม์ในรอบนั้นไม่ติดต่อกันได้ครบระยะเวลา 3 ปี
(9) ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 65 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 66 ปี