บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ (SOS)


บริการช่วยเหลือสำหรับนักเดินทาง ทั้งในและต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
บริการโดย International SOS ผู้ให้บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ การดูแลสุขภาพความปลอดภัย
และการบริหารงานดูแลลูกค้าชั้นนำของโลกซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตเลือกใช้เพื่อให้บริการลูกค้าคนสำคัญหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ติดต่อศูนย์ Hotline SOS
ตลอด 24 ชั่วโมงขอบเขตของการบริการ

1.เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง (Emergency Medical Evacuation)
2.เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศภูมิลำเนา (Medical Repatriation)
3.บริการส่งเด็กที่อยู่ในปกครอง(1) กลับประเทศไทย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนอกประเทศไทย และไม่มีผู้ปกครองคนอื่นๆ ดูแล (Arrangement of Return of Minor Children)
4.ค่าเดินทางและที่พักสำหรับญาติ(2) ไปเยี่ยมผู้ป่วยในต่างประเทศ
5.บริการนำร่างกลับประเทศภูมิลำเนา กรณีเสียชีวิต (Transportation of Mortal Remains)


พื้นที่ให้บริการ

• การช่วยเหลือฉุกเฉินภายในประเทศ (Domestic)
เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางห่างจากที่พักอาศัยเกิน 150 กม. และอยู่ในประเทศไทย และมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง
• การช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศ (International)
เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางออกนอกประเทศไทย และมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง
บริการ SOS สำหรับลูกค้าที่มีการประกันภัยอุบัติเหตุ
หรือสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้


การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
• PA Broken Bone & Burn แผน 2-4
• PA Extreme
• PA Safety แผน 3-7
• PA Takaful Safety แผน 3-4

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
• Elite Health (ทุกพื้นที่)
• Elite Health Plus (ทุกพื้นที่)
หมายเหตุ
(1) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนอกประเทศไทย
และมีผู้ร่วมเดินทางเป็นเด็กในปกครองที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่มีผู้ปกครองคนอื่นๆ ดูแล
บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับเด็กเพื่อกลับประเทศไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
(2) ญาติ หมายถึง พ่อ/แม่/คู่สมรส/พี่น้อง/บุตรที่บรรลุนิติภาวะ เท่านั้น
- เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามสัญญาการให้บริการระหว่าง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และ International SOS กำหนด