Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

บริการกรมธรรม์

ครบเครื่องเรื่องบริการกรมธรรม์
สะดวกกว่าด้วยข้อมูลและขั้นตอนง่าย ๆ ในการใช้บริการ

title


การใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)


หลายคนตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแล้วมีเหตุให้ต้องยกเลิกกรมธรรม์กลางทาง ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือมีเหตุขัดข้องในเรื่องการเงิน แต่รู้หรือไม่ว่าการเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญามีข้อเสียที่คาดไม่ถึง แต่หากมีความจำเป็นจริงๆ เมืองไทยประกันชีวิตมีทางออกให้คุณ โดยใช้สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับเล่มกรมธรรม์ โดยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท และหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ซึ่งหากเลยระยะเวลาที่กำหนดไปแล้วคุณขอยกเลิกกรมธรรม์หรือเวนคืนกรมธรรม์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่ได้รับเงินคืนหรืออาจจะได้คืนน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป


เตรียมเอกสาร


แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย
(ยกเลิกสัญญาประกันภัย (Free Look))


สำเนาบัตรประชาชน


กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง
(กรณีกรมธรรม์สูญหาย
ให้ใช้หลักฐานใบแจ้งความ)


หมายเหตุ:
1. กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก กรุณาส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐานเพิ่มเติม
2. ผู้เอาประกันภัยยังไม่มีการใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ดังกล่าว
3. สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ขีดทับข้อมูล “ศาสนา” จนไม่สามารถอ่านข้อความได้พร้อมลงนามกำกับ หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูลศาสนาแทนท่านได้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ และ
แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา


จ่ายเบี้ยไม่ไหว เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หนักหน่วงสำหรับผู้ถือกรมธรรม์อย่างเลี่ยงไม่ได้ และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจเวนคืนกรมธรรม์ หลายคนจึงคิดจะหยุดจ่ายเบี้ยประกันภัย หรือเลือกที่จะยกเลิกกรมธรรม์ แต่คุณรู้หรือไม่ว่านั่นไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด เพราะยังมีวิธีที่ช่วยให้เราถือกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อไปได้ นั่นก็คือ การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ และ การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา


เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ


การปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ “ลดทุนประกัน แต่ระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม” หากคุณไม่ต้องการจะชำระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่ต้องการความคุ้มครองต่อไป โดยความคุ้มครองจะลดลงเท่ากับมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์

หมายเหตุ:
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบสัญญาตามมูลค่าใช้ เงินสำเร็จที่ระบุไว้ใกรมธรรม์
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
4. ระยะเวลาความคุ้มครองเป็นไปตามสัญญาเดิม
5. หากมีหนี้สินคงค้างจากกรมธรรม์ บริษัทฯ จะดำเนินการหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ก่อนจะนำมาคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะของกรมธรรม์ต่อไป

แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา


การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา “ทุนประกันภัยเท่าเดิม แต่ระยะเวลาคุ้มครองจะเปลี่ยนแปลง” หากคุณไม่ต้องการจะชำระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่ต้องการรับความคุ้มครองในจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม ดังนั้น ระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาจะเปลี่ยนไป โดยสามารถขยายความคุ้มครองต่อไปได้ตามที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์

หมายเหตุ:
1. จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม หากมีหนี้สินจากกรมธรรม์ทุนประกันภัยจะลดลง
2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับโดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ แต่หากกรมธรรม์ยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดให้ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ (ถ้ามี)
3. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในช่วงของการขยายระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์
4. ระยะเวลาคุ้มครองเป็นไปตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ได้มีการแปลงเป็นกรมธรรม์ขยายเวลาซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์
5. หากมีหนี้สินคงค้างจากกรมธรรม์ บริษัทฯ จะดำเนินการหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ก่อนจะนำมาคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะของกรมธรรม์ต่อไปเตรียมเอกสาร


แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย
(แปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา/
เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ)


สำเนาบัตรประชาชน


เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต


หากคุณเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาอาจมีข้อเสียที่คาดไม่ถึงตามมาอีกเยอะ แต่ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจริงๆ เมืองไทยประกันชีวิตอยากให้คุณลองพิจารณาพร้อมศึกษาทำความเข้าใจให้ครบถ้วน หากติดปัญหาเรื่องการชำระเบี้ยก็ยังมีวิธี
หมายเหตุ: การเวนคืนกรมธรรม์จะทำให้ความคุ้มครองสิ้นสุดลง และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ก็จะสิ้นสุดลงเช่นกัน


เตรียมเอกสาร


แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย
(เวนคืนกรมธรรม์)


สำเนาบัตรประชาชน


กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง
(กรณีกรมธรรม์สูญหาย
ให้ใช้หลักฐานใบแจ้งความ)


หมายเหตุ:
1. กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก กรุณาส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐานเพิ่มเติม
2. สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ขีดทับข้อมูล “ศาสนา” จนไม่สามารถอ่านข้อความได้พร้อมลงนามกำกับ หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูลศาสนาแทนท่านได้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย และผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องยื่นเอกสารได้ที่   ยื่นเอกสารได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
ส่งเอกสารมาที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Q&A เรื่องบริการกรมธรรรม์

บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และออกบันทึกสลักหลังให้ลูกค้า เพื่อนำไปแนบกรมธรรม์เก็บไว้เป็นหลักฐาน