Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Bp Utm 2023 Resize 750x780 Px 750x780 Px Cover Mobile Copy 2


สิทธิพิเศษมอบบริการรถลีมูซีน รับ หรือ ส่ง สนามบินประจำปี 2567

สิทธิ์ Privilege ประจำปี 2567 สำหรับสมาชิกฯ ระดับสถานะ The Ultimate และ Beyond Prestige รับสิทธิ์ใช้บริการ Airport Limousine Service รับ หรือ ส่ง ที่สนามบิน 1 เที่ยว (รวมค่าทางด่วนและโทลล์เวย์)

พื้นที่ในการให้บริการ : กรุงเทพฯ และบางพลี / ปริมณฑล (นนทบุรี / ปทุมธานี / สมุทรปราการ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : 1 มีนาคม 2567– 31 ธันวาคม 2567
ช่องทางการรับสิทธิ์ : จัดส่ง Voucher พร้อมแพ็กเกจประจำปี2567 (ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับเมืองไทยสไมล์คลับ)


• ระดับสถานะบัตร The Ultimate ได้รับสิทธิ์ใช้บริการ Limousine by Toyota Alphard (One-way) 1 ท่าน / สิทธิ์ / ปี

- สำหรับ 4 ท่าน กระเป๋าไม่เกิน 4 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)


• ระดับสถานะบัตร Beyond Prestige ได้รับสิทธิ์ใช้บริการ Limousine by Hyundai H1 (One-way) 1 ท่าน / สิทธิ์ / ปี

- สำหรับ 5 ท่าน กระเป๋าไม่เกิน 5 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)

ขั้นตอนการสำรองสิทธิ์ : ทำการจองบริการ White Glove Services โทรจอง : 02-016-9950 ( ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. ) โดยแจ้งรหัสที่ระบุในบัตรกำนัลกับทางเจ้าหน้าที่และโปรดนำบัตรกำนัลให้กับทางเจ้าหน้าที่ในวันที่ใช้บริการ 
กรุณาโทรสำรองรถอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางบริการรับ-ส่งสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง
(รายเที่ยว รวมประกันภัยชั้น 1 ค่าน้ำมัน ทางด่วนและพนักงานขับรถ)
(กรุงเทพฯ และบางพลี / ปริมณฑล (นนทบุรี / ปทุมธานี / สมุทรปราการ)

ประเภทรถ

จำนวนคน

ขนาดกระเป๋า (size)

Hyundai H1

5

5 ใบ (28นิ้ว)

Toyota Alphard

4

4 ใบ (28นิ้ว)

(a)    รายเที่ยว รวมประกันภัยชั้น 1 ค่าน้ำมัน ทางด่วนและพนักงานขับรถ
(b)    กรุณาสำรองสิทธ์ล่วงหน้า48ชั่วโมงก่อนวันเดินทางที่เบอร์02-016-9950ระหว่างเวลา09.00–21.00น.
(c)    กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย
24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ 
(d)    สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
(e)    การเข้ารับที่สนามบิน:พนักงานขับรถจะรอรับผู้โดยสารที่สนามบินเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง โดยเริ่มนับเวลาหลังจากที่เครืองบินมาถึงสนามบิน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสาร หรือไม่สามารถติดต่อผ่านหมายเลขที่แจ้งไว้ได้ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถและจะถือว่าผู้โดยสารได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
(f)    การเข้ารับจากที่พัก:พนักงานขับรถจะรอรับผู้โดยสารจากที่พักเป็นระยะเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับหลังจากเวลานัดรับหากพนักงานรอเกิน 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่31และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวของกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ
(g)    ในกรณีที่ผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินโดยมีสาเหตุอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทฯทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงิน10,000บาท(สุทธิ)ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการร้องขอหลักฐานใดๆเพื่อประกอบการพิจารณา
(h)    ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการปรับเปลี่ยนประเภทรถหรือเดินทางนอกเหนือเส้นทางที่ระบุไว้ผู้โดยสารตกลงและเป็นรับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด
(i)    รถยนต์ซีดาน สามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด 3 ท่าน (กระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐาน 26 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และ กระเป๋าถือจำนวน 2 ใบ) ทั้งนี้ รถยนต์ซีดานไม่รองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่มีรถเข็น(wheelchair)ดังนั้นหากผู้โดยสารประสงค์เดินทางโดยมีรถเข็น(wheelchair)ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถยนต์โดยสารเป็นรถตู้แทนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
(j)    กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย ทั้งนี้จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน โดยจะแจ้งให้ทราบทันทีแต่หากเหตุสุดวิสัยขั้นร้ายแรงจนส่งผลทำให้รถไม่สามารถเข้ารับยังสถานที่นัดหมายได้ทางบริษัทฯจะขอยกเลิกการบริการในครั้งนั้นโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(k)    กรณีต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ 02-0169950