Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Smile Plus 750x1000

เอกสารที่ต้องแนบ


ส่งข้อมูลเพื่อสมัครเบื้องต้นได้ ที่นี่

และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ [email protected] (ทีมพันธมิตรสัมพันธ์)

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการสมัครต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

**กรุณาแนบเอกสารการสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรในฟอร์มส่งข้อมูลเพื่อสมัครเบื้องต้น**


Ico Sr 01 แบบฟอร์มใบสมัคร คลิก
Ico Sr 02 สำเนาใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
Ico Sr 03 สำเนาบัตรประชาชนผู้กรอกใบสมัคร
Ico Sr 04 ภาพบรรยากาศหน้าร้าน และในร้าน (ถ้ามี)
Ico Sr 05 ภาพตัวอย่างสินค้า (ถ้ามี)
Ico Sr 06 รูปภาพแผนที่ตั้งร้าน และ Latitude&Longtitude (ถ้ามี)