Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Khumkhrong Talot Chip 99 99 720x800

คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์)

สร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”

อายุ 30 วัน – 75 ปี<br>ซื้อได้

อายุ 30 วัน – 75 ปี
ซื้อได้

จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 10 ล้านบาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 10 ล้านบาท

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

สร้างมรดก(1) 10 ล้าน จากเงินปีละไม่ถึง 2 แสน(2) ด้วย ประกันตลอดชีพ หรือ ประกันมรดกหากวันหนึ่งคุณต้องจากไป… สิ่งที่คุณสร้างมาจะไม่สูญเปล่า หากมีการเตรียมพร้อมส่งให้กับคนที่คุณรักไว้อย่างดี ส่งต่อความมั่นคง แทนความห่วงใย ด้วยแบบประกันตลอดชีพหรือแบบประกันชีวิตมรดก คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) จากเมืองไทยประกันชีวิต จ่ายเบี้ยรายปีหลักแสน แต่ได้รับความคุ้มครองถึง 10 ล้านบาท เป็นแบบประกันที่คุ้มครองชีวิตสูงตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก ประกันตลอดชีพ หรือ ประกันมรดก นี้จะไม่ต้องเสียภาษี นอกจากนี้ยังสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตนี้ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี

แบบประกันตลอดชีพหรือแบบประกันชีวิตมรดก อย่าง คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมได้ ทั้งยังสามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 75 ปี หากคุณเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นเสาหลักของบ้าน การวางแผนมรดกให้ครอบครัวหรือคนที่คุณรักไว้ตั้งแต่ตอนนี้ ช่วยให้คุณคลายกังวลได้แม้ในวันที่คุณไม่อยู่

ข้อมูลแบบประกัน

Khumkhrong Talot Chip 99 99 Key Selling Points Th Feature 99 99 1229x439 Th(1) เป็นกรณีกรมธรรม์ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์หรือระบุไว้แต่เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
(2) สำหรับผู้เอาประกันภัยที่อายุไม่เกิน 51 ปี
(3) ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)
(4) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)

• เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
• การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ"

บทความน่าสนใจ