จุดเด่น

คุ้มค่า!

เพราะครอบคลุมครบ 3 ความคุ้มครอง ทั้งชีวิต อุบัติเหตุ และเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล

หายห่วงมั่นใจ...

บาดเจ็บ เจ็บป่วย เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เราก็จ่าย(1)

หายห่วงวางใจ

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
เราพร้อมให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน 07:00 น. - 23:00 น.


เพราะอายุไม่ใช่ข้อจำกัดของชีวิต... ให้วัยเก๋าได้เต็มที่กับทุกกิจกรรมอย่างสบายใจ ด้วยแบบประกันที่คุ้มครองครอบคลุมถึง 3 ต่อ ทั้งชีวิต อุบัติเหตุ และ สุขภาพ เป็นตัวช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันต้องเข้าโรงพยาบาล พร้อมเงินชดเชยรายวันเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้คุณและคนที่คุณรักคลายกังวล พร้อมส่งต่อความมั่นคงให้ลูกหลาน


ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

50-75 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

- แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคลสบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี)
- สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

- แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคลสบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 75 ปี)
- สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 89 ปี)

วิธีการการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ความคุ้มครองโดยย่อ

- รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุด 3,000,000 บาท(2)จากอุบัติเหตุสาธารณะ
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 25,000 บาท(3)
- รับเงินชดเชยรายวันรวม
สูงสุด 4,500 บาท(4) หากนอนรพ.จากอุบัติเหตุ
สูงสุด 2,000 บาท(5) จากการเจ็บป่วย
และรับเพิ่มเป็น 2 เท่าหากรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู
- เบาใจ ไม่ต้องสำรองจ่าย ครอบคลุมรพ. ชั้นนำกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ(6)
- สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
แบบประกันภัย เมืองไทย สบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 75 ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี)
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 89 ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ตารางแสดงแผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แบบประกันภัย เมืองไทย สบายใจ 90/90
(เพื่อผู้สูงอายุ)

50,000

100,000

200,000

300,000 500,000 500,000

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ
(เพื่อผู้สูงอายุ)

100,000

100,000

200,000

300,000 500,000 1,000,000

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)

500

1,000

2,000

2,000 2,000 2,000

1.ตารางแสดงผลประโยชน์ของแบบประกันภัยเมืองไทย สบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)

ผลประโยชน์

ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2

ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต*จาก

1.1 การเจ็บป่วย

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับ 100%ของ
จำนวนเงินเอาประกันภัย

1.2 ความบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มิใช่อุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับ 100%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1.3 ความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุสาธารณะ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว  และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับ 200%ของ
จำนวนเงินเอาประกันภัย

2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
*บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเพียงกรณีเดียวเท่านั้นและให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดผลบังคับ

2.ตารางแสดงผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม

ผลประโยชน์

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

2.1 สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคลสบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   1.1 อุบัติเหตุที่ ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน 100,000 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000
   1.2 อุบัติเหตุที่ เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน 25,000 25,000 50,000 75,000 125,000 125,000
   1.3 การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกายสูงสุดไม่เกิน 50,000 50,000 100,000 150,000 250,000 250,000
   1.4 อุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดไม่เกิน 200,000 200,000 400,000 600,000 1,000,000 2,000,000
2. เงินค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุดไม่เกิน 10,000 10,000 15,000 20,000 25,000 25,000
3. เงินชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยปกติ วันละ(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)* 1,000 1,000 1,500 2,000 2,500 2,500
4. เงินชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ห้อง ไอ.ซี.ยู. วันละ (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)* 2,000 2,000 3,000 4,000 5,000 5,000
2.2 สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)
1. เงินชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยปกติ วันละ**(สูงสุดไม่เกิน 10 วัน ต่อปีกรมธรรม์)*** 500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2. เงินชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ห้องไอ.ซี.ยู วันละ**(สูงสุดไม่เกิน 10 วัน ต่อปีกรมธรรม์)*** 1,000 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000

*บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้อ 3 และข้อ 4 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
**ในระหว่างปีกรมธรรม์ปีที่ 1 และปีที่ 2 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันข้างต้น กรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อรักษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น
***บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 10 วัน ต่อปีกรมธรรม์ 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)

มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจราจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย 
3. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร
การรักษาพยาบาลอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
คำว่า "ขณะอยู่ภายในฤทธิ์สุรา" นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)

มีทั้งหมด 21 ข้อ เช่นไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อม
ด้วยสาเหตุต่อไปนี้

1. การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
3. การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ

ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยตั้งแต่ปีกรมธรรม์ปีที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมด้วยสาเหตุต่อไปนี้
1.การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
2. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
3. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

หมายเหตุ

(1) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายวันจากการเจ็บป่วยตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไปและเมื่อรวมการจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 10 วัน ต่อปีกรมธรรม์
(2) สำหรับแผน 6 โดยเป็นความคุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) 1,000,000 บาท และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคลสบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,000,000 บาท
(3) สำหรับแผน 5 และ 6 เป็นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)
(4) สำหรับแผน 5 และ 6 เป็นความคุ้มครองของสัญญาพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,500 บาท และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,000 บาท
(5) สำหรับแผน 3-6 เป็นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,000 บาท
ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป
(6) แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันคู่กับบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น

- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ส่วนของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

คำเตือน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

Q: ถ้าวันที่สมัครทำประกันสุขภาพยังดี แต่เมื่อสมัครไปสักพักเป็นโรคร้ายโดยที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อน ทางบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบและยกเลิกความคุ้มครองภายหลังหรือไม่
A: เนื่องจากไม่มีการถามคำถามสุขภาพตอนสมัครทำประกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้  ทั้งนี้ความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์

Q: หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก จะได้รับผลประโยชน์ใดหรือไม่
A: กรณีหากเสียชีวิตจากเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว ของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว แต่หากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทฯ จ่ายเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

Q: ค่าชดเชยรายวันจะจ่ายในกรณีไหนบ้าง
"A: กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จะได้รับความคุ้มครองจาก สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)  และ
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป 
แต่หากเป็นกรณีเจ็บป่วย บริษัทจะคุ้มครองเงินชดเชยรายวันเมื่อนอนโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วย จาก สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)เท่านั้น โดยจะคุ้มครองตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไปเท่านั้น แต่ในปีกรมธรรม์ที่ 1 และ ปีกรมธรรม์ที่ 2 จะจ่ายเฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น"


Q:กับข่าวลือที่มีคนแชร์กันในโลกออนไลน์ เรื่อง 9 โรคที่คนสูงอายุเป็นแล้วบริษัทประกันต่างๆ จะไม่คุ้มครอง จริงหรือไม่
A:อ้างอิงข่าวจากนสพ.โพสตูทูเดย์ ฉบับวันที่ 30 พ.ย. 2558 นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ สำนักงานคปภ. เปิดเผยว่า หากลูกค้าทำประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ และบริษัทไม่ระบุให้ลูกค้าต้องแถลงเรื่องสุขภาพ หากลูกค้าเสียชีวิต บริษัทประกันต้องจ่ายสินไหมตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ไม่มีสิทธิปฏิเสธได้ ดังนั้น ข่าวลือดังกล่าว จึงไม่เป็นความจริง

Q: ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ หากเกิดข้อสงสัยหรือต้องการความกระจ่างในเรื่องต่างๆ
A: สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่าน Call Center ได้ตลอด 24 ชม.ที่หมายเลข 1766 หรือ www.muangthai.co.th หรือฝากข้อความไว้ใน inbox ทาง Facebook: Muang Thai Life.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักประกันชีวิต

โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)

คุ้มครอง คุ้มค่า เพื่อผู้สูงอายุ

เก๋าสุดคุ้มเพราะเลือกได้ ให้ผู้สูงอายุที่บ้านอุ่นใจด้วยประกันคุ้มครองทั้งชีวิตอุบัติเหตุ

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ