ประกันชีวิตตลอดชีพ โครงการ เมืองไทย วัยเก๋า อุ่นใจหายห่วง (เพื่อผู้สูงอายุ)

โครงการ เมืองไทย วัยเก๋า อุ่นใจหายห่วง (เพื่อผู้สูงอายุ)

วัยเก๋าสุดคุ้มรับ 3 ความคุ้มครอง

อายุ 50-75 ปี ซื้อได้

อายุ 50-75 ปี ซื้อได้

ไม่ต้องสำรองจ่าย<sup>(1)<sup>

ไม่ต้องสำรองจ่าย(1)

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

ใช้ชีวิตในวัยเก๋าอย่างสบายใจ แฮปปี้กับกิจกรรมที่ทำ ด้วยแบบประกันที่คุ้มครองครอบคลุม 3 ความคุ้มครอง กับ โครงการ เมืองไทย วัยเก๋า อุ่นใจหายห่วง (เพื่อผู้สูงอายุ) จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่คุ้มครองทั้งชีวิต อุบัติเหตุ และ สุขภาพ คุ้มครองชีวิต สูงสุด 3,000,000 บาท(3) จากอุบัติเหตุสาธารณะ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 25,000 บาท(4) พร้อมเงินชดเชยรายวันเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล และรับเพิ่มเป็น 2 เท่าหากรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู มั่นใจเพราะมีตัวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ความคุ้มครองโดยย่อ

- รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุด 3,000,000 บาท(3)จากอุบัติเหตุสาธารณะ
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 25,000 บาท(4)
- รับเงินชดเชยรายวันรวม
สูงสุด 4,500 บาท(5) หากนอนรพ.จากอุบัติเหตุ
สูงสุด 2,000 บาท(6) จากการเจ็บป่วย
และรับเพิ่มเป็น 2 เท่าหากรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู
- เบาใจ ไม่ต้องสำรองจ่าย ครอบคลุมรพ. ชั้นนำกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ(1)
- สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
แบบประกันภัย เมืองไทย สบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 75 ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี)
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 89 ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)


ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ตารางแสดงแผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แบบประกันภัย เมืองไทย สบายใจ 90/90
(เพื่อผู้สูงอายุ)

50,000

100,000

200,000

300,000 500,000 500,000

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ
(เพื่อผู้สูงอายุ)

100,000

100,000

200,000

300,000 500,000 1,000,000

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)

500

1,000

2,000

2,000 2,000 2,000


1.ตารางแสดงผลประโยชน์ของแบบประกันภัยเมืองไทย สบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)

ผลประโยชน์

ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2

ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต*จาก

1.1 การเจ็บป่วย

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับ 100%ของ
จำนวนเงินเอาประกันภัย

1.2 ความบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มิใช่อุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับ 100%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1.3 ความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุสาธารณะ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว  และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับ 200%ของ
จำนวนเงินเอาประกันภัย

2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเพียงกรณีเดียวเท่านั้นและให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดผลบังคับ

2.ตารางแสดงผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม

ผลประโยชน์

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

2.1 สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคลสบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   1.1 อุบัติเหตุที่ ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน 100,000 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000
   1.2 อุบัติเหตุที่ เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน 25,000 25,000 50,000 75,000 125,000 125,000
   1.3 การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกายสูงสุดไม่เกิน 50,000 50,000 100,000 150,000 250,000 250,000
   1.4 อุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดไม่เกิน 200,000 200,000 400,000 600,000 1,000,000 2,000,000
2. เงินค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุดไม่เกิน 10,000 10,000 15,000 20,000 25,000 25,000
3. เงินชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยปกติ วันละ(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)* 1,000 1,000 1,500 2,000 2,500 2,500
4. เงินชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ห้อง ไอ.ซี.ยู. วันละ (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)* 2,000 2,000 3,000 4,000 5,000 5,000
2.2 สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)
1. เงินชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยปกติ วันละ**(สูงสุดไม่เกิน 10 วัน ต่อปีกรมธรรม์)*** 500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2. เงินชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ห้องไอ.ซี.ยู วันละ**(สูงสุดไม่เกิน 10 วัน ต่อปีกรมธรรม์)*** 1,000 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000*บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้อ 3 และข้อ 4 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
**ในระหว่างปีกรมธรรม์ปีที่ 1 และปีที่ 2 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันข้างต้น กรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อรักษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น
***บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 10 วัน ต่อปีกรมธรรม์ 

(1) แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันคู่กับบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น
(2) รับผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์
(3) สำหรับแผน 6 โดยเป็นความคุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) 1,000,000 บาท และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคลสบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,000,000 บาท
(4) สำหรับแผน 5 และ 6 เป็นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)
(5) สำหรับแผน 5 และ 6 เป็นความคุ้มครองของสัญญาพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,500 บาท และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,000 บาท
(6) สำหรับแผน 3-6 เป็นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,000 บาท ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

 

  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยของโครงการนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  • เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ส่วนของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
7183599d-ac46-4daa-ac26-571fbb73ec6b

บทความน่าสนใจ