Highlight benefits

รับเงินจ่ายคืน

ทุกรอบ 2 ปีกรมธรรม์

ผลประโยชน์คุ้มค่า

รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 527.5%(1)

ลดหย่อนภาษีได้

ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
ซื้อประกันออนไลน์
For existing customer you can contact
  • Everyday 24 hrs.
ให้การวางแผนชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นเงินออมหรือลดหย่อนภาษี กับ เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/5 เป็นผู้ช่วยวางแผน สะดวก สบาย ซื้อได้ง่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ ออมสั้น 5 ปี คุ้มครองนาน 11 ปี รับเงินจ่ายคืนทุกรอบ 2 ปีกรมธรรม์ พร้อมผลประโยชน์คุ้มค่า รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 527.5%(1) สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

Insurance conditions

อายุรับประกัน

30 วัน - 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

11 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

20,000 บาท

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

บัตรเครดิต และเงินสด

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

คำเตือน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

หมายเหตุ

(1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
(2) กรณีมีชีวิตอยู่ครบสัญญาจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับ 520% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
(3) ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)

- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เป็นแบบประกันสำหรับการสมัครผ่านสื่อออนไลน์ โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172

คำถามที่พบบ่อย

Q : ใครที่สามารถทำประกัน เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/5 ได้บ้าง
A : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 65 ปี

Q : จำนวนเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำของ เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/5 คือเท่าไร
A : 20,000บาท

Q : ต้องตรวจสุขภาพมั้ย
A : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

Q : ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้มั้ย
A : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้

Q : ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้มั้ย
A : สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน ฉบับที่ 172

 

Related Products

Savings

Simply Saving(1) with Annual Cash Bonus

Muang Thai Super Saver 25/16

Build financial discipline by simply saving with annual cash bonus of 33% and total benefits of up to 183% as well as long term life coverage of 25 years

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept