Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Cover นโยบายต่อต้านการคอรัปชัน 715 388

1. หลักการและเหตุผล

       บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ห้ามการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน นายหน้า ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งนโยบายนี้ครอบคลุมถึงธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายการทั้งหมดในทุกประเทศ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างละเอียด เพื่อให้ การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ให้เหมาะสมกับ การประกอบธุรกิจและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

นโยบายด้านอื่น ๆ