Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Tax Content24 Cover Website Mobile Th

ฮีลใจดี ๆ ในการวางแผนภาษีอย่างไร? ให้ใจฟูตั้งแต่ต้นปี

เคลียร์ภาษีปี 2566 จบแล้ว มาเริ่มวางแผนภาษีปี 2567 กับเมืองไทยประกันชีวิต ได้แล้ววันนี้


          ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี มักจะเป็นเดือนสุดท้ายที่เราจะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลายคนยื่นแล้วอาจจะยิ้มดีใจเพราะได้เงินภาษีคืน แต่ก็มีอีกหลายคนที่ต้องทำหน้าเศร้าเพราะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมอีกหลายบาท แล้วเราจะทำยังไงให้เรายิ้มได้ ไม่ต้องกุมขมับเพราะต้องหาเงินมาจ่ายภาษี วันนี้เรามีวิธีมาแนะนำ


          ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า ใครบ้างมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยทั้งนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี โดยมีสถานะ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

     1) บุคคลธรรมดา
     2) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
     3) ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
     4) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
     5) วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล


          ทั้งนี้ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีทุกราย ไม่ว่าเมื่อคำนวณแล้วจะต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม 

เกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

     (1) บุคคลธรรมดาและผู้ถึงแก่ความตาย มีเงินได้พึงประเมิน ดังนี้


ประเภทเงินได้โสดสมรส
เงินเดือนเพียงอย่างเดียว120,000200,000
เงินได้ประเภทอื่น60,000120,000


     (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
     (3) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท          ในส่วนถัดมาก็คือ ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 8 ประเภท และค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายได้กำหนดไว้ สำหรับหักเป็นต้นทุนในการทำงาน เพื่อให้ได้เงินได้สุทธิที่จะนำมาคำนวณภาษี โดยการหักค่าใช้จ่ายนั้นจะมากน้อยตามแต่ละประเภทของเงินได้


ประเภทเงินได้หักค่าใช้จ่าย

1.  เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง

2.  เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ 

50% ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2 ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภท รวมกันแต่หักได้ไม่เกิน 100,000 บาท
3.  ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น50% ไม่เกิน 100,000 บาท หรือตามจริง
4.  ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร ฯลฯหักค่าใช้จ่ายไม่ได้
5. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน
- บ้าน โรงเรียน สิ่งปลูกสร้าง แพ
- ที่ดินที่ใช้ในการเกษตร
- ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตร
- ยานพาหนะ
- ทรัพย์สินอื่น
ตามจริงหรืออัตราเหมา
30%
20%
15%
30%
10%
6. วิชาชีพอิสระ
- ประกอบโรคศิลปะ
- กฏหมาย วิศวกรรม สถานปัตยกรรม บัญชี ประณีตศิลปกรรม
 ตามจริงหรืออัตราเหมา
60%
30%
7. รับเหมาก่อสร้างตามจริงหรืออัตราเหมา 60%
8. รายได้อื่น นอกเหนือจาก 1-7*ตามจริงหรืออัตราเหมา 40% และ 60%


* ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560          หลังจากที่เรานำรายได้ในแต่ละปีหักค่าใช้จ่ายแล้ว เรายังมีสิทธินำค่าลดหย่อนต่าง ๆ มาหักได้อีก ซึ่งค่าลดหย่อนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลงและอาจช่วยให้ได้ภาษีคืนเพิ่มขึ้นอีก สำหรับค่าลดหย่อนนั้นมักจะขึ้นอยู่กับสถานะของเรา ไม่เกี่ยวข้องกับเงินได้ที่เราหามาได้ เช่น สถานะโสด สมรส มีบุตรกี่คน ต้องดูแลพ่อแม่หรือไม่ มีการออมการลงทุนประเภทไหนบ้าง มีประกันชีวิต ประกันสุขภาพไหม เป็นต้น
         ค่าลดหย่อนภาษี สามารถแบ่งได้เป็น 4 หมวดหมู่ ดังนี้1️⃣ ค่าลดหย่อนหมวดหมู่ส่วนตัวและการดูแลครอบครัว เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนบิดามารดา ค่าลดหย่อนบุตร เป็นต้น


2️⃣ ค่าลดหย่อนหมวดหมู่การลงทุน และประกัน เช่น ค่าลดหย่อนประกันชีวิต ค่าลดหย่อนประกันสุขภาพ ค่าลดหย่อนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ค่าลดหย่อนกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เป็นต้น


3️⃣ ค่าลดหย่อนหมวดหมู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน เป็นต้น


4️⃣ ค่าลดหย่อนหมวดหมู่การบริจาค เช่น ค่าลดหย่อนการบริจาคเพื่อการศึกษา เพื่อสถานพยาบาลของรัฐ เป็นต้น

          สำหรับใครหลายคนที่กำลังหาตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีในช่วงท้ายปลายปี ขอแนะนำว่าเราสามารถวางแผนภาษีได้เนิ่นๆ ตั้งแต่ต้นปี เพื่อที่จะได้ไม่ต้องยุ่งยากหรือวุ่นวายในช่วงท้าย เช่น การวางแผนใช้สิทธิค่าลดหย่อนในหมวดหมู่การลงทุน และประกัน เราสามารถวางแผนซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพได้ตั้งแต่ต้นปี นอกจากจะนำเบี้ยประกันไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้แล้ว หากเราวางแผนเร็ว เราก็จะได้รับความคุ้มครองด้านชีวิตหรือสุขภาพเร็วขึ้นอีกด้วย ในส่วนของกองทุนรวม SSF , RMF และ Thai ESG เราก็สามารถวางแผนการลงทุนได้ตั้งแต่ต้นปีเช่นกัน โดยอาจจะใช้วิธี DCA หรือ Dollar-Cost Averaging การทยอยการลงทุนเป็นงวด ๆ ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันก็ได้ ซึ่งเป็นอีกวิธีที่หลายคนนิยมใช้ เพราะไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในช่วงปลายปี นี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เราสามารถใช้วางแผนได้ตั้งแต่ต้นปี โดยที่เราสามารถเลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้เมืองไทยประกันชีวิต มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่สามารถใช้วางแผนภาษี อาทิ

     ✅ แบบประกันเมืองไทยยูแอล พลัส แบบประกันที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์กับทุกเพศทุกวัย สามารถออกแบบได้ทั้งเบี้ยประกันภัย วงเงินความคุ้มครองชีวิต และระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัย ที่สำคัญเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท 

     ✅ MTL My Fund บริการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวมออนไลน์ สำหรับการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี SSF , RMF หรือ Thai ESG อีกหนึ่งบริการจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่มีกองทุนสำหรับลดหย่อนภาษีให้เลือกอย่างมากมาย จากหลากหลาย บลจ. ชั้นนำ

          การวางแผนภาษีที่ดีถูกต้องและรัดกุม จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้อีกเยอะ และยังมีประโยชน์อีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคุ้มครองชีวิต หรือเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอีกด้วย


ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

☎️ Call Center 1766 กด 6 ในวันและเวลาทำการ หรือ

💼 ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต


แหล่งที่มา : 

🔖กรมสรรพากรคำเตือน

  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว ก่อนตัดสินใจลงทุน


สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความที่น่าสนใจ