Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Banner New Saa 2567 Cover Mb Th 800x500

อัปเดตกองทุนใหม่ รับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง 2567

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

(LHGEQ-A)
💹 กองทุน LHGEQ-A จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน GMO Quality Investment Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ


💹 กองทุน Master fund จะเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่ทีมผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีคุณภาพ และเป็นหุ้นที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตอยู่ในระดับสูง (ROI หรือ Return on Investments) โดยทีมผู้จัดการกองทุนจะใช้การคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up เพื่อเลือกลงทุนในหุ้นประมาณ 40-50 ตัว


💹 กองทุน Master fund จะเฟ้นหาบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถในการทำกำไรและจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม


💹 กองทุน Master fund บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุน 3 ท่านซึ่งจะร่วมกันตัดสินใจในการเข้าลงทุนในบริษัทต่างๆ โดยการบริหารงานในรูปแบบของทีมที่มีความเชี่ยวชาญนี้ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนในอดีตมีความสม่ำเสมอในทุกช่วงเวลา


💹 กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าดัชนีหุ้นโลกในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (MSCI World)
ตารางแสดงผลตอบแทนที่คาดหวังและสัดส่วนการลงทุนสำหรับปี 2567


Tmbgqg Change Lhgeq A*ผลตอบแทนที่คาดหวัง ไม่ใช่การการันตีผลตอบแทน ผู้ลงทุนอาจทำผลตอบแทนได้สูงกว่า หรือ น้อยกว่า ตัวเลขผลตอบแทนที่คาดหวังที่แสดงในตาราง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การลงทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยตัวเลขผลตอบแทนที่คาดหวังและค่าความผันผวนของผลตอบแทนที่คาดหวัง จัดทำขึ้นมาจากการประเมินสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคตระยะ 10 ปี ที่จะส่งผลต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนของแต่ละประเภทสินทรัพย์
**กองทุนแนะนำสำหรับหุ้นต่างประเทศจะลงทุนในกองทุน KKP GNP-H ในอัตราส่วน 50% และกองทุน LHGEQ-A ในอัตราส่วน 50% (โดยประมาณ) ของสัดส่วนหุ้นต่างประเทศทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน

หมายเหตุ : การลงทุนมีความเสี่ยง ท่านอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจริงตามผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร์ตลงทุนแนะนำ หรือท่านอาจขาดทุนจากการลงทุนตามพอร์ตลงทุนแนะนำได้ พอร์ตลงทุนแนะนำ เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ ในการลงทุนตามพอร์ตลงทุนแนะนำ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงด้านค่าเงินจากการลงทุนต่างประเทศได้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยการจัดพอร์ตโฟลิโอการลงทุนทั้ง 5 รูปแบบ จะมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนดการลงทุน รวมถึงความสามารถในการรับความเสี่ยง โดยน้ำหนักการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและความเสี่ยงมาจากการใช้ข้อมูลในอดีต และการประเมินภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการลงทุน และแนวโน้มตลาดของแต่ละสินทรัพย์ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เมื่อท่านลงทุนตามพอร์ตลงทุนแนะนำ อาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ทำให้สัดส่วนการลงทุนจริงไม่ตรงกับสัดส่วนของพอร์ตลงทุนแนะนำไว้เดิม ผู้ลงทุนควรพิจารณาการซื้อหรือขายเพื่อให้คงสัดส่วนสินทรัพย์ตามพอร์ตลงทุนแนะนำเดิม ทั้งนี้พอร์ตโฟลิโอการลงทุนแนะนำมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่า หรือ ต่ำกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี โดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

*“ผลตอบแทนที่คาดหวัง” หมายถึง ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากพอร์ตโฟลิโอแต่ละระดับความเสี่ยงหากลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี ในขณะที่ “ค่าความผันผวนของผลตอบแทนที่คาดหวัง” หมายถึง ค่าความผันผวนที่คาดหวังของผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี ของพอร์ตโฟลิโอแต่ละระดับความเสี่ยง
อุ่นใจยิ่งขึ้น... ปรับพอร์ตอัตโนมัติตามพอร์ตแนะนำ

เมื่อสมัครใช้บริการ  ฟรี!

สำหรับลูกค้าเมืองไทยยูนิตลิงค์ทุกท่าน 
ลูกค้าสามารถปรับสัดส่วนตามพอร์ตแนะนำได้แล้ววันนี้

ผ่าน MTL Click Application


Mtl Click 01


ดาวน์โหลดเลย!

Download 01Download 02

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว


บทความที่น่าสนใจ