Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Silver Banner

โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ และ โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส

เลือกได้ตรงใจ ปรับได้ตามต้องการ

อายุ 40 - 80 ปี<br> ซื้อได้

อายุ 40 - 80 ปี
ซื้อได้

ดูแลถึงอายุ 81 ปี

ดูแลถึงอายุ 81 ปี

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

เพราะปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุที่พบในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง และโรคอัลไซเมอร์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงอุบัติเหตุไม่คาดคิด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เสียชีวิตได้ วางแผนเพื่อคนที่รักตั้งแต่วันนี้กับ โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์
และโครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส จากเมืองไทยประกันชีวิต เลือกคุ้มครองโรคที่กังวลได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์
และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือกระดูกแตกหัก เลือกรับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน
หรือรายเดือน(1) ได้ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 40 - 80 ปี ดูแลยาวถึงอายุ 81 ปี


ตารางผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติมสมาร์ทแคร์ และสัญญาเพิ่มสมาร์ทแคร์ พลัส Th 20240123

(1) สำหรับความคุ้มครองโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเท่านั้น
(2) เป็นสถานให้บริการผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือโรงพยาบาลผู้สูงอายุคู่สัญญาที่ได้รับมาตราฐาน ผ่านการจดทะเบียนรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.muangthai.co.th
(3) กรณีเสียชีวิตช่วงรับเงินผลประโยชน์ ผู้รับประโยชน์จะได้รับเท่ากับ จำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยเงินผลประโยชน์รายเดือนที่ได้รับไปแล้ว
(4) ผลประโยชน์ ข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 รวมแล้วจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยใน รอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ

  • โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมสมาร์ท แคร์ และโครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมสมาร์ท แคร์ พลัส
  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความน่าสนใจ