จุดเด่น

คุ้มมากมาย

สามารถเลือกรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 3,000,000 บาท(1) หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ

คุ้มหลากหลาย

คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 25,000 บาท(2) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย(3)

คุ้มถูกใจ

รับเงินชดเชยรายวันรวมสูงสุด 2,500 บาท(2) หากนอนรพ.จากอุบัติเหตุ  และรับเพิ่มเป็น 2 เท่า หากรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย"ถูก"ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
เราพร้อมให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน 07:00 น. - 23:00 น.

เพราะเรารู้ว่าวัยเก๋ายังมีเรื่องที่อยากทำอีกมาก เต็มที่ได้กับกิจกรรมในทุกช่วงชีวิต ด้วยความคุ้มครองจากแบบประกันภัยเพื่อผู้สูงอายุ คุ้มสุดๆ ด้วยความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 3,000,000 บาท(1) หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ และเงินชดเชยรายวันเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 2,500 บาท(2)

เงื่อนไขโปรโมชั่นรับของสมนาคุณ มูลค่าสูงสุด 3,000 บาท

- สำหรับผู้ที่สมัครทำประกันชีวิตในโครงการเมืองไทยวัยเก๋า หายห่วง (เพื่อผู้สูงอายุ) หรือโครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ) โดยสมัครผ่านทางโทรศัพท์ และชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน หรือรายปี เฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ในปีแรกและสำหรับการซื้อแบบประกันใหม่เท่านั้น โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
- มีผลกับผู้ที่ทำการสมัคร และชำระเงินแบบรายเดือน หรือรายปี โดยทำรายการสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563
- สงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ซื้อแบบประกันภัยโครงการเมืองไทย วัยเก๋า หายห่วง (เพื่อผู้สูงอายุ) หรือ โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 และชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน ตั้งแต่ 1,000 – 8,000 บาท จะได้รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่าสูงสุด 700 บาท และสำหรับผู้ที่ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จะได้รับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาล SMARTHOME หรือเครื่องวัดความดัน OMRON มูลค่าสูงสุด 3,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน สามารถทำรายการได้เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น
- บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้ตามที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ดำเนินการครบตามเงื่อนไข และหลังจากวันสุดท้ายของโปรโมชั่นสิ้นสุดลง
- บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้กับท่านโดยตรงทางไปรษณีย์ หรือสำนักงานสาขาเมืองไทยประกันชีวิต หากไม่มีผู้รับของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งหรือสำนักงานสาขาเมืองไทยประกันชีวิตหรือส่งไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ของสมนาคุณจะถูกส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์และ บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้เป็นเวลา 60 วันนับจากวันที่ไปรษณีย์ตีกลับหรือวันที่ลูกค้าตกลงนัดรับของสมนาคุณที่สาขาฯ หากไม่มีผู้ใดติดต่อขอรับของสมนาคุณภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสิทธิ์ในการได้รับของสมนาคุณนี้เป็นอันระงับเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด
- ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน ยกเลิก หรือชดเชยความเสียหาย กรณีของรางวัลชำรุดหรือสูญหาย
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

คำถามที่พบบ่อย : เงื่อนไขโปรโมชั่นรับของสมนาคุณ มูลค่าสูงสุด 3,000 บาท

Q:ถ้าวันนี้สมัครโครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ) จะได้รับของสมนาคุณเมื่อไหร่
A: ทางบริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้ตามที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ดำเนินการครบตามเงื่อนไข และหลังจากวันสุดท้ายของโปรโมชั่นสิ้นสุดลง

Q:มีค่าจัดส่งของสมนาคุณเพิ่มเติมหรือไม่
A: ไม่มีค่าจัดส่งของสมนาคุณไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

Q:หากวันนี้สมัครโครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ) แบบรายปี หรือรายเดือน แต่มีการยกเลิกก่อนครบกำหนดจะได้สิทธิ์รับของสมนาคุณหรือไม่
A: ยังได้สิทธิ์รับของสมนาคุณ เนื่องจากผู้ที่ทำการสมัครโครงการ และชำระเงินแบบรายเดือน หรือรายปี จะได้รับของสมนาคุณภายใน 60 วัน นับจากวันที่ดำเนินการครบตามเงื่อนไข และหลังจากวันสุดท้ายของโปรโมชั่นสิ้นสุดลง


Q:หากไม่มีผู้รับของสมนาคุณตามที่อยู่ที่ระบุตามทะเบียนบ้านต้องทำอย่างไร
A: บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้กับท่านโดยตรงทางไปรษณีย์ หรือสำนักงานสาขาเมืองไทยประกันชีวิต หากไม่มีผู้รับของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งหรือสำนักงานสาขาเมืองไทยประกันชีวิตหรือส่งไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ของสมนาคุณจะถูกส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์และ บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้เป็นเวลา 60 วันนับจากวันที่ไปรษณีย์ตีกลับหรือวันที่ลูกค้าตกลงนัดรับของสมนาคุณที่สาขาฯ หากไม่มีผู้ใดติดต่อขอรับของสมนาคุณภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสิทธิ์ในการได้รับของสมนาคุณนี้เป็นอันระงับเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

Q:ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ หากเกิดข้อสงสัยหรือต้องการความกระจ่างในเรื่องต่างๆ
A: สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 020155324 ได้ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07:00 น. – 23:00 น. หรือติดต่อผ่าน Call Center ได้ตลอด 24 ชม. ที่หมายเลข 1766 หรือ www.muangthai.co.th หรือ ฝากข้อความไว้ใน inbox ทาง Facebook: Muang Thai Life

ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาเอาประกันภัย

- แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
- สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

- แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
- สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 75 ปี)

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี และ รายเดือน

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ลดหย่อนภาษี

ได้(4)
- คุ้มครองชีวิต สูงสุด 3,000,000 บาท(1) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ (เป็นความคุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) 1,000,000 บาท และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,000,000 บาท)
- กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย 2 ปีแรก จะได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยดังกล่าว และในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป หรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา จะได้รับเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)
- ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 25,000 บาท(2) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแค่ยื่นบัตร(3)
- รับเงินชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุดวันละ 2,500 บาท(2) สูงสุด 365 วัน และรับเพิ่มเป็น 2 เท่าเมื่อรักษาตัวในห้อง ICU นานสูงสุด 7 วัน(5)
- เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ แผนความคุ้มครองที่เลือก


ผลประโยชน์

หมายเหตุ

(1) สำหรับแผน 6 ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป
(2) สำหรับแผน 5,6 เป็นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
(3) แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยคู่กับบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น
(4) เฉพาะเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ส่วนของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
(5)บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)  เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) และ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย

1. ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 75 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี)
2. อายุของผู้เอาประกันภัย : 50 – 75 ปี
3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี และรายเดือน
4. การตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90(เพื่อผู้สูงอายุ)

มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างการโดยเจตนา
2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจรจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร
การรักษาพยาบาลอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
คำว่า ""ขณะอยู่ภายในฤทธิ์สุรา"" นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น

คำถามที่พบบ่อย

Q:ถ้าวันที่สมัครทำประกันสุขภาพยังดี แต่เมื่อสมัครไปสักพักเป็นโรคร้ายโดยที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อน ทางบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบและยกเลิกความคุ้มครองภายหลังหรือไม่
A:เนื่องจากไม่มีการถามคำถามสุขภาพตอนสมัครทำประกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้  ทั้งนี้ความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์

Q:หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก จะได้รับผลประโยชน์ใดหรือไม่
A:กรณีหากเสียชีวิตจากเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว ของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว แต่หากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทฯ จ่ายเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

Q:กับข่าวลือที่มีคนแชร์กันในโลกออนไลน์ เรื่อง 9 โรคที่คนสูงอายุเป็นแล้วบริษัทประกันต่างๆ จะไม่คุ้มครอง จริงหรือไม่
A:อ้างอิงข่าวจากนสพ.โพสตูทูเดย์ ฉบับวันที่ 30 พ.ย. 2558 นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ สำนักงานคปภ. เปิดเผยว่า หากลูกค้าทำประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ และบริษัทไม่ระบุให้ลูกค้าต้องแถลงเรื่องสุขภาพ หากลูกค้าเสียชีวิต บริษัทประกันต้องจ่ายสินไหมตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ไม่มีสิทธิปฏิเสธได้ ดังนั้น ข่าวลือดังกล่าว จึงไม่เป็นความจริง

Q:ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ หากเกิดข้อสงสัยหรือต้องการความกระจ่างในเรื่องต่างๆ
A:สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่าน Call Center ได้ตลอด 24 ชม.ที่หมายเลข 1766 หรือ www.muangthai.co.th หรือฝากข้อความไว้ใน inbox ทาง Facebook: Muang Thai Life

 

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักประกันชีวิต

เบี้ยเริ่มหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน(1)

จ่าย 20 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

มอบความมั่นคงให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยประกันชีวิตตลอดชีพที่พร้อมเคียงค้างคุณในทุกช่วงเวลา จ่ายเบี้ย 20 ปี แต่คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

คุ้มครองอุบัติเหตุ

เจ็บเล็กเจ็บใหญ่ ยังไงก็รับมือไหว

PA Safety

ประกันอุบัติเหตุที่ทำให้คุณสนุกกับทุกจังหวะชีวิตได้เต็มที่ จะเจ็บเล็กเจ็บใหญ่ ก็ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาได้ พร้อมคุ้มครองชีวิตสูงสุด 20,000,000 บาท(1)

แบบประกันออมทรัพย์

ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ทางเลือกที่ใช่สำหรับคนชอบลงทุน

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครอง 10 ปี

ประกันชีวิตทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้แบบ 3 in 1 ในกรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วนของความคุ้มครองชีวิต การันตีเบี้ยที่จ่ายไม่สูญหาย และโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล

แบบประกันออมทรัพย์

โอกาสลงทุนในระดับสากล เพื่อสร้างผลตอบแทน
ที่มากกว่า

จ่ายเบี้ย 7 ปี คุ้มครอง 17 ปี

ให้การลงทุนทุกมุมโลกเป็นเรื่องง่าย ไร้พรมแดน ผ่านประกันชีวิต เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 17/7 (Global) ด้วยการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Multi Asset) เช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ