Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)

โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)

คุ้มครอง คุ้มค่า เพื่อผู้สูงอายุ

อายุ 50-75 ปี ซื้อได้

อายุ 50-75 ปี ซื้อได้

ไม่ต้องสำรองจ่าย<sup>(1)<sup>

ไม่ต้องสำรองจ่าย(1)

ลดหย่อนภาษีได้<sup>(2)</sup>

ลดหย่อนภาษีได้(2)

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

เพราะเรารู้ว่าวัยเก๋ายังมีเรื่องที่อยากทำอีกมาก เต็มที่ได้กับกิจกรรมในทุกช่วงชีวิต ด้วยความคุ้มครองจากแบบประกันภัยเพื่อผู้สูงอายุ คุ้มสุดๆ ด้วยความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 3,000,000 บาท(1) หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ และเงินชดเชยรายวันเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 2,500 บาท(2)

- คุ้มครองชีวิต สูงสุด 3,000,000 บาท(3) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ (เป็นความคุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) 1,000,000 บาท และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,000,000 บาท)
- กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย 2 ปีแรก จะได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยดังกล่าว และในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป หรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา จะได้รับเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)
- ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 25,000 บาท(4) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแค่ยื่นบัตร(1)
- รับเงินชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุดวันละ 2,500 บาท(4) สูงสุด 365 วัน และรับเพิ่มเป็น 2 เท่าเมื่อรักษาตัวในห้อง ICU นานสูงสุด 7 วัน(5)
- เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ แผนความคุ้มครองที่เลือก


ผลประโยชน์

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ แผนความคุ้มครอง

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ผลประโยชน์

(1) แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยคู่กับบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น
(2) เบี้ยประกันภัยของโครงการนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
(3) สำหรับแผน 6 ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป
(4) สำหรับแผน 5, 6 เป็นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
(5) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

  • โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)  เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) และ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

บทความน่าสนใจ