จุดเด่น

ช่วยจ่ายค่ารักษาส่วนเกิน

เหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล

มั่นใจทุกการรักษา

คุ้มครองค่ารักษาตอนแอดมิท รวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องแบบ OPD

คุ้มครองตั้งแต่วัยเด็ก

รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน-10 ปี ดูแลถึงอายุ 99 ปี

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
       ก้าวแรกที่มั่นคง คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่แข็งแรง เรื่องสุขภาพของลูกจึงต้องวางแผน เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่
มอบความคุ้มครองให้ลูกตั้งแต่วันนี้กับโครงการ ดี คิดส์ พลัส จากเมืองไทยประกันชีวิต เหมาจ่ายในวงเงินเดียวสูงสุด
5 ล้านบาท* ที่ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
ทั้ง ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) เมื่อโตขึ้นอายุ 11-15 ปี
หรือ ถึงวัยเกษียณ ระหว่างอายุ 55 - 65 ปี ให้สิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดส่วนแรก รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่

 

ข้อมูลแบบประกัน

สมัครได้ตั้งแต่

อายุ 30 วัน - 10 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

ปรับได้ตรงใจ

เมื่อโตขึ้นช่วงอายุ 11-15 ปี เลือกปรับแผนได้ คุ้มครองต่อเนื่อง โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่

การชำระเบี้ย

แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

D Kids Plus
แผนความคุ้มครอง
แผน
5 ล้านบาท

เบี้ย

47 บาท
ต่อวัน
29 บาท
ต่อวัน
8 บาท
ต่อวัน

ความคุ้มครอง

5,000,000 บาท
ความรับผิดชอบส่วนแรก 30,000
บาท
50,000
บาท
 
100,000
บาท
ค่ารักษาพยาบาล
(ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าห้อง (บาทต่อวัน) ห้องเดี่ยวมาตรฐาน
ค่าห้อง ICU เหมาจ่ายตามจริง
คุ้มครองโรค โรคโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป
เข้ารักษา เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล
ระยะเวลารอคอย 30 วัน
ผลประโยชน์เพิ่มเติม (OPD)
ผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดเล็ก  เหมาจ่ายตามจริง
ค่ารักษากรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.
การรักษาฟื้นฟูต่อเนื่อง หลังจากออกรพ.
ค่ายากลับบ้าน 20,000 บาท 

-สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 6 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

ดี คิดส์ พลัส ปรับได้ตรงใจ ตามช่วงวัยที่เหมาะสม

สิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง
(Convertible Option)

ทางเลือกปรับ ลดความรับผิดส่วนแรก (Deductible) โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ สามารถใช้สิทธิ์ได้ช่วงอายุละ 1 ครั้ง ดังนี้
• ช่วงอายุที่ 1: อายุ 11 ปี ถึง 15 ปี
• ช่วงอายุที่ 2: อายุ 55 ปี ถึง 65 ปี
และต้องถือความคุ้มครองสุขภาพ ดีเฮลล์ พลัส (D Health Plus) ต่อเนื่องมาอย่างน้อย 5 ปี ทั้งนี้
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด คลิก

หมายเหตุ (Remark)

*กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 5 ล้านบาท และมีความรับผิดส่วนแรกตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

  • โครงการ ดี คิดส์ พลัส พื้นที่ความคุ้มครอง เฉพาะประเทศไทย

- โครงการ ดี คิดส์ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวัน(ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน) สูงสุดไม่เกิน 180 วัน
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ค่ายากลับบ้านตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 20,000 บาท
ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ระยะเวลารอคอยสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป 30 วัน
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

คำถามที่พบบ่อย (D Kids Plus)


Q: อายุรับประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
A: สามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 10 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

Q: โครงการ ดี คิดส์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
A: โครงการ ดี คิดส์ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส
ซึ่ง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)

Q: ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม
A: มีระยะเวลารอคอยหลังจากวันที่เริ่มทำสัญญาไปแล้ว 30 วัน จึงจะมีผลคุ้มครอง ยกเว้น อาการเจ็บป่วย คือ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่จะต้องรอ 120 วัน หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ตามเงื่อนไขในสัญญา

Q: เบี้ยประกันภัยของโครงการ ดี คิดส์ พลัส จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

Q: โครงการ ดี คิดส์ พลัส ดูแลอะไรบ้าง?
A: เมื่อเจ็บป่วยก็สบายใจได้เลย หากซื้อโครงการ ดี คิดส์ พลัส เพราะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิทรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 5 ล้านบาท* นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาลดูแลครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน การรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 60 วัน
(เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันแล้วไม่เกิน 180 วัน) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง แบบเหมาจ่ายตามจริง หลังจากหักความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง

Q: ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คืออะไร ?
A: ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเงินของลูกค้าโดยตรง หรือใช้สิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น ตลอดจนกรมธรรม์อื่น (ถ้ามี) ก็ได้ ซึ่งโครงการ ดี คิดส์ พลัส จะให้ความคุ้มครองความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดส่วนแรก ทั้งนี้ วงเงินที่กำหนดไว้จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

Q: โครงการ ดี คิดส์ พลัส มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ทุกแผนหรือไม่
A: โครงการ ดี คิดส์ พลัส มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ทุกแผนค่ะ ทั้งนี้ วงเงินที่กำหนดไว้จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

Q: โครงการ ดี คิดส์ พลัส คุ้มครองพื้นที่ใดบ้าง
A: พื้นที่ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย ยกเว้น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องอยู่ภายใน 90 วันของการเดินทางออกนอกพื้นที่ความคุ้มครองแต่ละครั้ง

Q: ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อโครงการ ดี คิดส์ พลัส หรือไม่
A: การตรวจสุขภาพนั้นจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

Q: สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่
A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ฉบับที่ 383

คำถามที่พบบ่อยกับสิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option)

Q: สิทธิ Convertible Option คืออะไร ?
A: ทางเลือก ลด ความรับผิดส่วนแรก (เปลี่ยนแผนความคุ้มครองเพิ่มขึ้น) โดยได้สิทธิพิเศษ
ไม่พิจารณารับประกันภัยใหม่ (ไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่) และไม่นำเงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) รวมถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)ตามแผนความคุ้มครองที่เปลี่ยนไปมาบังคับใช้

Q: สิทธิ Convertible Option สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ใดบ้าง ?
A: ปัจจุบันให้สิทธิ์เฉพาะความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์, ดี เฮลท์ (N) หรือ ดี เฮลท์ พลัส ในแผนที่มีค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายรวมถึง โครงการ ดี คิดส์ หรือ โครงการ ดี คิดส์ พลัส (ไม่รวมที่แนบกับประกันชีวิตควบการลงทุน)โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Q: สิทธิ Convertible Option สามารถเลือกเปลี่ยนได้ทุกแผนหรือไม่ ?
A: ไม่ทุกแผน สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเกณฑ์ตารางการปรับสัญญาเพิ่มเติม และ ตารางการปรับลด ความรับผิดส่วนแรก
(Deductible) ทั้งนี้แผนความคุ้มครองหลังใช้สิทธิ์จะเป็นไปตามสัญญาเพิ่มเติม / แผนความคุ้มครองที่บริษัทฯ เปิดขายอยู่ ณ ขณะนั้น

Q : สิทธิ Convertible Option สามารถเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์สูงสุด(Limit) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งได้หรือไม่ ?
A : ไม่ได้ โดยสิทธิ Convertible Option เป็นทางเลือก ลด ความรับผิดส่วนแรก ที่ผลประโยชน์สูงสุด (Limit)
ต้องเท่ากับแผนความคุ้มครองเดิม

Q : สิทธิ Convertible Option สามารถปรับได้อายุเท่าไหร่ ?
A : สามารถแจ้งใช้สิทธิได้ โดยมี 2 ช่วง ดังต่อไปนี้
• ช่วงอายุที่ 1: อายุ 11 ปี ถึง 15 ปี
• ช่วงอายุที่ 2: อายุ 55 ปี ถึง 65 ปี
โดยผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธินี้ได้ 1 ครั้งในแต่ละช่วงอายุตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์
และผู้เอาประกันภัยจะต้องถือแผนปัจจุบันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี ก่อนที่จะใช้สิทธิ ทั้งนี้
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Q: หลักเกณฑ์การแจ้งใช้สิทธิ์ได้ในช่วงอายุ 11 ปี ถึง 15 ปี หรือ อายุ 55 ปี ถึง 65 ปี เท่านั้น ดูจากอายุอะไร ?
A: พิจารณาจากอายุตามปีกรมธรรม์ (ปีเกิด – ปีปัจจุบัน และนับตามรอบปีกรมธรรม์)

Q: กรณีใช้สิทธิ Convertible Option มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ?
A: ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการใช้สิทธิ Convertible Option นี้

Q: กรณีใช้สิทธิ Convertible Option จะคิดเบี้ยประกันภัยอย่างไร ?
A: บริษัทฯ จะคิดเบี้ยประกันภัยตามแผนที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ตารางเบี้ยสำหรับแผนความคุ้มครองหลังใช้สิทธิ์จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่บริษัทฯ เปิดขายอยู่ ณ ขณะนั้น

Q: สนใจใช้สิทธิ Convertible Option สามารถแจ้งใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่ ?
A: หากลูกค้ามีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของสิทธิ Convertible Option บริษัทฯ จะแจ้งเตือน และส่งใบคำร้องขอใช้สิทธิ
Convertible Option ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนถึงครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 11 ปี หรือ อายุ 55 ปี ตามแต่ละช่วงอายุ

หากลูกค้าต้องการใช้สิทธิ์ เมื่อได้รับเอกสารสามารถแจ้งกลับมาได้ทันที ทั้งนี้ต้องแจ้งกลับมาที่บริษัทฯ
ก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 16 ปี หรือ อายุ 66 ปี ตามแต่ละช่วงอายุ

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง (Pre-existing Condition) และ ข้อยกเว้นความคุ้มครอง (Exclusions)

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่

1) ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ

2) โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปีตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ พลัส มีทั้งหมด 21 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

- การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
- การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
- การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
- การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย เป็นต้น

การต่ออายุกรมธรรม์ (Renewal) และการปรับเบี้ย

การต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal)
สัญญาเพิ่มเติมนี้ จะต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน แต่บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการปรับเบี้ยประกันภัย ตามข้อกำหนดเรื่อง “การปรับเบี้ยประกันภัย” ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจะสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

1) ในกรณีที่มีหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยไม่แถลงข้อเท็จจริงตามใบคำขอเอาประกันภัย หรือคำขอต่ออายุ (Reinstatement) ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทฯ เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่รับทำสัญญา หรือรับประกันแบบมีเงื่อนไข
2) ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์จากการที่ตนให้มีการรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
3) ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริง

การปรับเบี้ยประกันภัย
บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้ แล้ว อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) อายุ และชั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล
2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของ
พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของ
ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน

สำหรับการปรับเบี้ยประกันภัยตามประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย หากมีการยกเลิกเงื่อนไขการปรับเบี้ยประกันภัยตามประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
บริษัทจะออกบันทึกสลักหลังหรือออกสัญญาประกันภัยที่ไม่มีข้อความดังกล่าวให้กับผู้เอาประกันภัยทุกราย


ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

- การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
- การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
- เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
- ไส้เลื่อนทุกชนิด
- การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
- เส้นเลือดขอดที่ขา
- ริดสีดวงทวาร
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
- นิ่วทุกชนิด
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่


คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักประกันชีวิต

เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20

เบี้ยเริ่มหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน(1)

มอบความมั่นคงให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยประกันชีวิตตลอดชีพที่พร้อมเคียงค้างคุณในทุกช่วงเวลา จ่ายเบี้ย 20 ปี แต่คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

หลักประกันชีวิต

เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7

จ่าย 7 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

แบบประกันที่สามารถส่งต่อความมั่นคงจากรุ่น...สู่รุ่น ได้ถึง 3 Generations ในกรมธรรม์เดียว

ประกันสุขภาพ

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

Top up สวัสดิการที่คุณมี

สวัสดิการไม่พออย่ารอช้า เพราะค่ารักษาพยาบาล Top up ได้ ช่วยเติมเต็มจากสวัสดิการที่คุณมีสูงสุดถึง 5 แสนบาท(1) ในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ