เงื่อนไขการใช้บริการ MTL Hospital Locator

  • ทางเว็บไซต์บริษัท https://www.muangthai.co.th
  • ทาง MTL Click Application สำหรับผู้ใช้ iOS และ Android

ให้บริการค้นหาเฉพาะรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัทฯ เท่านั้น

Mtl Hospital Locator