Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

บริการกรมธรรม์

ครบเครื่องเรื่องบริการกรมธรรม์
สะดวกกว่าด้วยข้อมูลและขั้นตอนง่าย ๆ ในการใช้บริการ

title
เตรียมเอกสาร


แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย


สำเนาบัตรประชาชน


เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี


- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
- เปลี่ยนชื่อ สกุล เปลี่ยนที่อยู่ หรือ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
- การขอเพิ่ม ยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงการหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต/การขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และเงินอื่น ๆ ผ่านบัญชีธนาคาร
- การขอให้ออกกรมธรรม์ใหม่ (แทนกรมธรรม์ที่สูญหาย หรือชำรุด)
- การขอรับเงินปันผลตามกรมธรรม์

หมายเหตุ

1. สำเนาบัตรประชาชน ขอให้ขีดทับข้อมูล “ศาสนา” จนไม่สามารถอ่านข้อความได้พร้อมลงนามกำกับ หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูลศาสนาแทนท่านได้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและ ผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ยื่นเอกสารได้ที่   ยื่นเอกสารได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
ส่งเอกสารมาที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Q&A เรื่องบริการกรมธรรรม์

บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และออกบันทึกสลักหลังให้ลูกค้า เพื่อนำไปแนบกรมธรรม์เก็บไว้เป็นหลักฐาน