เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99 1ไม่มีเงินคืน 720x800

เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1 (ไม่มีเงินคืน)

ทางเลือกส่งต่อความมั่นคงจากรุ่น...สู่รุ่น

อายุ 30 วัน - 80 ปี<br>ซื้อได้

อายุ 30 วัน - 80 ปี
ซื้อได้

จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 10 ล้านบาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 10 ล้านบาท

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

ประกันมรดก(1) ตัวช่วยวางแผนมรดกส่งต่อความมั่งคั่งให้คนที่คุณรัก


ทำไมต้องวางแผนมรดกด้วยประกันชีวิตตลอดชีพ? เพราะชีวิตไม่แน่นอน การเตรียมพร้อมจึงสำคัญ แบบประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1(ไม่มีเงินคืน) จากเมืองไทยประกันชีวิต เปรียบเสมือน ประกันมรดก ที่สามารถเลือกจำนวนเงินหลักประกันที่ต้องการส่งมอบให้กับคนที่คุณรักได้ ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว
อีกทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับจากประกันชีวิตมรดกนี้ได้รับการยกเว้นภาษี

หลายคนอาจมีคำถามว่าจะซื้อ ประกันมรดก หรือ ประกันชีวิตมรดก ตัวไหนดี? หรืออาจจะมีคำถามว่าจะซื้อ ประกันชีวิตตลอดชีพ ที่ไหนดี แบบประกันนี้จึงเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์และสามารถเลือกซื้อได้ ช่วยวางแผนส่งต่อทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่น
ส่งต่อความมั่งคั่งผ่าน generation เมื่อเสียชีวิตผลประโยชน์จากประกันมรดกจะถูกมอบให้แก่ผู้รับประโยชน์
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาลให้ยุ่งยาก

Conditoin 99 1 1240x550 Th

Feature 99 1 1229x439 Th


(1) เป็นกรณีกรมธรรม์ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์หรือระบุไว้แต่เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
(2) ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น หรือ101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)
(3) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)

• เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
• การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

บทความน่าสนใจ