ตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการลงทุนและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอได้ที่ คลิก
2. ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตั้งแต่ปี 2546 และเริ่มเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับฝากทรัพย์สินได้ที่ คลิก
3. บริษัทฯ อาจได้รับค่าธรรมเนียมการขายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทจัดการไม่ได้ส่งผลใด ๆ กับค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. 
4. ท่านสามารถติดตามข้อมูลธุรกรรม/การกระทำใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ คลิก

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept