Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ประกาศสำคัญ สำหรับลูกค้ากรมธรรม์ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Annu News
ตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการลงทุนและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอได้ที่ คลิก
2. ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตั้งแต่ปี 2546 และเริ่มเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับฝากทรัพย์สินได้ที่ คลิก
3. บริษัทฯ อาจได้รับค่าธรรมเนียมการขายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทจัดการไม่ได้ส่งผลใด ๆ กับค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ.
4. ท่านสามารถติดตามข้อมูลธุรกรรม/การกระทำใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ คลิก