Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
โปรโมชั่น รับสิทธิ์ซื้อการตรวจ myTHAIDNA
โปรโมชั่น รับสิทธิ์ซื้อการตรวจ myTHAIDNA

เงื่อนไขและรายละเอียดการรับสิทธิ์

ลูกค้าสามารถแจ้งขอรับสิทธิ์ซื้อการตรวจ myTHAIDNA ได้ทันที โดยไม่ต้องซื้อกรมธรรม์เพิ่ม ในราคาเพียง 7,000 บาท/สิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2561 (จำกัดท่านละ 5 สิทธิ์) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ลูกค้าต้องมีกรมธรรม์ของบริษัทและสถานะกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ ณ วันที่แจ้งขอรับสิทธิ์
2. จำกัดสิทธิ์ในการซื้อการตรวจ myTHAIDNA ไม่เกิน 5 สิทธิ์ ต่อลูกค้า 1 ท่าน
3. สามารถนำ Promo code ที่ได้รับ ไปลงทะเบียนเพื่อแลกซื้อการตรวจ myTHAIDNA ได้ที่ Redeem Code ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เท่านั้น

สนใจรับสิทธิ์ โทร 02-290-2663

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- การตรวจ DNA เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้เหมาะสม แต่ไม่ใช่การป้องกันโรคและไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่เกิดโรค เนื่องจากปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยนั้นมีหลายอย่าง

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):