Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกิจกรรม สมัครง่ายได้โชค กับ Smile Service
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกิจกรรม สมัครง่ายได้โชค กับ Smile Service

รางวัลบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่

คุณไพศาล หอเกรียงไกร
คุณรัชดา อัศวรัตน์
คุณศศิธร เขตสินชัย
คุณนัทธพงศ์ กุลสันติพงศ์
คุณขวัญเรือน ต่ายเกิด
คุณประสิทธิ์ ทิพย์กังวาลย์
คุณณัฐพล ปั้นงาม
คุณณัฐวรรณ ทองกำเนิด
คุณฉันทิกา โชติขจรไทย
คุณเมทินี จรรยาสุภาพ
คุณสุกันยา ศิรินินทศักดิ์
คุณฉัฐศรัณย์ คงวัจนะ
 

รางวัลบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่ารางวัลละ 500 บาท ได้แก่

คุณอำไพ เก่งการรบ
คุณโกวิท ดรุณวรรณ
 

รางวัลบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่ารางวัลละ 200 บาท ได้แก่

คุณสมัชยา ไชยกีรติวงศ์
คุณประวีณา ถนอมกลิ่น
คุณสุภาภรณ์ ฉากกลาง
คุณสุรชัย พงศ์วชิรสกุล
คุณศิริวรรณ ช้างศิริกุลชัย
คุณสัญญพงษ์ มุกด์ธนะอนันต์
คุณจรัญ ใจชื่น
คุณภานุพงศ์ อ่อนทอง
คุณธัญญ์นภัส จิรกุลธัญพัฒน์
คุณศิริพันธ์ บุญอินทร์
คุณบุญมาก บุญก้อน
คุณพนิต เทอดสุทธิรณภูมิ
คุณศิริวรรณ จันทรโชติ
คุณวรารักษ์ ธาณาธะระนิต
คุณวรสิทธิ์ วงศ์เสนาอารี
คุณณัฐพงษ์ ทะลือ
คุณไพรัตน์ พึ่งทอง
คุณปรพงษ์ กลั่นกลีบ
คุณสาทรินทร์ ถนัดสร้าง
คุณพัชรินทร์ วงศ์ไชยา
คุณดรุณวรรณ พรายพัทธยา
คุณพัชรพล วิทยเตชะกุล
คุณนิตยา อาวะกุลพาณิชย์
คุณธนิดา อินทรปัญญา
คุณสุดารัตน์ น้อยมะโน
คุณวรชัย ปัฐพาณิชย์โชติ
คุณสุรีวรรณ เต็มวิริยะกุล
คุณวนันต์ชัย อุไกรหงษา
คุณรัตนาภรณ์ วงศ์พินิจ
คุณวิมลรัตน์ ฤทธิกุล
คุณณรงค์ อยู่สงค์
คุณศริญญา อินหว่าง
คุณภาวนีย์ ผลเต็ม
คุณรัตนะ เกตุสันเทียะ
คุณรุจคุณ โตวนำชัย
คุณสุวิภรณ์ ทองฤทธิ์
คุณจิรา เดิมไชย
คุณปนัดดา บุญประคอง
คุณธิดารัตน์ เย็นสงค์
คุณกัญญาธัช ไชยกิตติธาดา
คุณวรรณมาศ ขีดขั้น
คุณสุภัทรา เจริญชีพ
คุณกิตติชาติ อินทราภิรมย์กุล
คุณกนกพรรณ ฉัตรนพคุณ
คุณจรูญ ศรีปาน
คุณพรพรรณ สนธิชัย
 
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: วันที่ 5 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 14 มกราคม 2562 ผ่าน www.muangthai.co.th
 
วิธีร่วมกิจกรรมและรายละเอียดของรางวัล
1. เข้าใช้งาน Smile Service (ในช่องทาง Application หรือ Website) และทำการสมัครขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยในปีถัดไปผ่านทาง Email
2. ผู้ที่สมัครขอรับหนังสือรับรองฯ เข้ามาเป็นลำดับที่กำหนดจะได้รับของรางวัลตามเงื่อนไขกิจกรรม
 
เงื่อนไขกิจกรรม
1. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลการสมัครขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยในปีถัดไป โดยนับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:01 น. เพื่อหาผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับที่กำหนดไว้ ดังนี้
    1.1 บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้ลำดับที่ 6 / 66 / 106 / 166 / 206 / 266 / 306 / 366 / 406 / 466 / 506  และ  566 จำนวน 12 รางวัล 
    1.2 บัตรกำนัล Tesco Lotus 500 บาท สำหรับผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 และ 586 จำนวน  2 รางวัล 
    1.3 บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท สำหรับผู้ที่ได้ลำดับที่ 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 76 / 86 / 96 / 116 / 126 / 136 / 146 / 156 / 176 / 186 / 196 /  216 / 226 / 236 / 246 / 256 / 276 / 286 / 296 / 316 / 326 / 336 / 346 / 356 / 376 / 386 / 396 / 416 / 426 / 436 / 446 / 456 / 476 / 486 / 496 / 516 / 526 / 536 / 546 / 556  และ  576 จำนวน 46 รางวัล 
รวมรางวัลทั้งสิ้น  60 รางวัล    มูลค่ารวม 22,200 บาท
2. กรณีผู้ใช้งาน 1 ท่าน ทำการสมัครขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยในปีถัดไป ในระยะเวลากิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง จะนับลำดับเฉพาะครั้งแรกที่สมัครฯ เท่านั้น
3. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง www.muangthai.co.th ในวันที่ 14 มกราคม 2562
4. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่ได้มีการโทรศัพท์ยืนยันกับผู้ที่ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งเป็นแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษภายใน 30 วัน  หลังจากประกาศผล
5. กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทางโทรศัพท์ได้  และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลา 30 วัน  หลังจากประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยจะมีการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีรายชื่อสำรองซึ่งอยู่ในลำดับถัดไป
6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะลูกค้าที่มีกรมธรรม์ที่สามารถใช้สิทธิขอหักลดหย่อนภาษีได้เท่านั้น
7. ขอสงวนสิทธิ์ของรางวัลสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น 
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบลำดับการแจ้งความประสงค์ฯ ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใช้งานสามารถขอตรวจสอบได้หลังจากวันที่ประกาศผลรางวัลเป็นต้นไป
11. พนักงานและตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):