ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

20-55 ปี

มีเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา

สำหรับโครงการเมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 3(5)

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

  • โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 1 : 20 ปี(6)
  • โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 2 : 10 ปี(7)
  • โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 3 : 7 ปี(5)

ระยะเวลาเอาประกันภัย

  • โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 1 : ครบอายุ 99 ปี(6)
  • โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 2 : ครบอายุ 80 ปี(7)
  • โครงการ เมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 3 : ครบอายุ 90 ปี(5)

ลดหย่อนภาษีได้

สูงสุด 100,000 บาท(8)

Best Doctors
บริการให้ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ สำหรับคนรักสุขภาพ

 

โครงการเมืองไทย คุ้มครองพิเศษ โครงการเมืองไทย คุ้มครองพิเศษ โครงการเมืองไทย คุ้มครองพิเศษ

หมายเหตุ

• เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551
• เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
• การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
• สำหรับสัญญาเพิ่มเติม ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี สามารถต่อสัญญาได้ตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์

คำเตือน : ผู้สนใจควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

(1) สำหรับแผน 2-4 และไม่เคยได้รับผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
(2) สำหรับแผน 4 ของโครงการ เมืองไทยคุ้มครองพิเศษ 2 และไม่เคยได้รับผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม
ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
(3) สำหรับแผน 4 ของโครงการ เมืองไทยคุ้มครองพิเศษ
(4) กรณีผู้เอาประกันภัย(สำหรับอายุ 20-59 ปี)ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงและถาวร โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิด การทุพพลภาพขึ้น ระหว่างครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการพิสูจน์โดยครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตที่ครบกำหนดชำระในระหว่างที่ทุพพลภาพจนถึง สิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแนบท้ายอยู่
(5) สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7
(6) แบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20
(7) สำหรับ แบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 80/10
(8) เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551
(9) สำหรับแผน 4 ของโครงการ เมืองไทยคุ้มครองพิเศษ 1 และ 3 และไม่เคยได้รับผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม
ซีไอ เพอร์เฟค แคร์