ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

14 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

7 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี
ราย 6 เดือน
ราย 3 เดือน
รายเดือน

การตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ
ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด