ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาเอาประกันภัย

- แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
- สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี
(ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

- แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี
- สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ
75 ปี)

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี และ รายเดือน

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ลดหย่อนภาษี

ได้(5)

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

1. ลูกค้าที่สมัครโครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561
เลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี  โดยชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
2. ลูกค้าจะได้รับ Voucher code มูลค่า 500 บาท สำหรับใช้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์ส ผ่าน eShop ของแบลคมอร์ส http://bit.ly/2KWD2Ju ได้ โดยกำหนดยอดซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไปต่อการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่ง Voucher code ให้ทาง SMS ของลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัยภายใน 60 วันนับแต่วันที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย 
4. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์
5. ลูกค้า สามารถใช้ Voucher code ที่ได้รับ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับโค้ด - 31 ธันวาคม 2561 
6. จำกัดการใช้ 1 Voucher code ต่อ 1 การสั่งซื้อ หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไปได้ และไม่สามารถเปลี่ยน Voucher code เป็นเงินสดได้
7. เงื่อนไขการใช้ Voucher code เป็นไปตามที่แบลคมอร์สกำหนด
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
หมายเหตุ: บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้สิทธิ์ส่วนลดเท่านั้น ทั้งนี้ สินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค และควรบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

  • คุ้มครองชีวิต สูงสุด 3,000,000 บาท(1) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ (เป็นความคุ้มครองของแบบประกันเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) 1,000,000 บาท และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,000,000 บาท)
  • กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย 2 ปีแรก จะได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้วของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว และในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป หรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา จะได้รับเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)
  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 25,000 บาท(2) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแค่ยื่นบัตร(3)
  • รับเงินชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุดวันละ 2,500 บาท(2) สูงสุด 365 วัน
  • และรับเพิ่มเป็น 2 เท่าเมื่อรักษาตัวในห้อง ICU นานสูงสุด 7 วัน(4)
  • เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ แผนความคุ้มครองที่เลือก และสามารถเลือกชำระเป็นรายเดือนได้
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

หมายเหตุ

(1) สำหรับแผน 6 ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

(2) สำหรับแผน 5,6 เป็นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

(3) แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันคู่กับบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น

(4) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

(5) เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ส่วนของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ