สินเชื่อธุรกิจ

- สินเชื่อเพื่อธุรกิจพัฒนาอสังหา
ริมทรัพย์ประเภทโครงการจัดสรร
หรือคอนโดมิเนียม
- สินเชื่อเพื่อธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- สินเชื่อเพื่อธุรกิจโรงแรม

วงเงินกู้ยืมและระยะเวลากู้ยืม

- วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
- ระยะเวลาการชำระคืนที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

Interest

อัตราดอกเบี้ย

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา