ประเภทของการร้องขอ เอกสาร ระยะเวลา
สินไหมมรณกรรม - กรมธรรม์ประกันภัย
- ใบเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (ตามแบบฟอร์มบริษัท )
- สำเนาใบมรณบัตร
- สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ทุกคน
- หนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา(ตามแบบฟอร์มบริษัท)
- ถ้อยคำแพทย์ผู้ทำการรักษา (ตามแบบฟอร์มบริษัท)
- สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี(กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ)
- สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ(กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ)
ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
สินไหมอุบัติเหตุหรือสุขภาพ - ใบเรียกร้องค่าชดเชยกรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย (ตามแบบฟอร์มบริษัท)
- ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลตามสัญญา PA.หรือสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย   หรือสำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล กรณีเรียกร้องสัญญาสุขภาพวงเงินแน่นอน
- ผลการอ่านฟิล์มเอกซ์เรย์ กรณีมีกระดูกแตกหัก
ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง