ประเภทการร้องขอการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้

  1. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เอาประกันภัย ชื่อ - นามสกุล / คำนำหน้า
  2. กรมธรรม์สูญหาย
  3. การยกเลิกการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และการขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม
  4. เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม
  5. การชำระเบี้ยประกันภัยหักผ่านบัญชีบัตรเครดิต
  6. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่
  7. การชำระเบี้ยประกันภัยหักผ่านบัญชีบัตรเครดิต
  8. การขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และ เงินอื่นๆผ่านบัญชีธนาคาร