วันนี้เพียงแค่คุณมีกรมธรรม์* กับเมืองไทยประกันชีวิต

ก็สามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ของตัวเองออกมาใช้ได้ตามต้องการ

 

 จ่ายดอกเบี้ยสบายๆ ไม่เกิน 8% ต่อปี

 

 บริหารเงินได้เอง ไม่มีขั้นต่ำ ชำระคืนเมื่อท่านพร้อม**

 

 แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบัตรเครดิต ค่าเล่าเรียนบุตร

 

 ดำเนินการไวภายใน 40 นาที รอรับเช็คได้ทันที***

 

 ใช้เอกสารน้อย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

 

 เลือกรับเงินได้หลายช่องทาง เช่น โอนเข้าบัญชี หรือ เช็ค

 

อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณ

 

หมายเหตุ :

* ที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และสามารถกู้ยืมได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

**ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดจำนวนเงินและระยะเวลาในการจ่ายคืนได้ด้วยตนเอง ตราบเท่าที่มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์มีมากกว่าจำนวนเงินกู้และดอกเบี้ย หากจำนวนเงินกู้รวมดอกเบี้ยมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ จะส่งผลให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับทันที

***กรณีกู้เงินไม่เกิน 50,000 บาท และขอรับเป็นเช็ค

 

ใครขอกู้ได้บ้าง

  • ต้องเป็นลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ถือกรมธรรม์ที่มีเงินค่าเวนคืน และกรมธรรม์เป็นประเภทที่สามารถกู้ยืมได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถกู้ยืมเงินได้ตามสิทธิกรมธรรม์โดยจำนวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกินกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้นหักด้วยหนี้สินใดๆที่ผูกพันตามกรมธรรม์และเงื่อนไขอื่นตามที่บริษัทฯกำหนด