เส้นทางแห่งบุญ : ชมบั้งไฟพญานาค

เส้นทางแห่งบุญ : ชมบั้งไฟพญานาค ใหม่ล่าสุด

13-15 ตุลาคม 2562 จ.หนองคาย – เวียงจันทน์ ประเทศลาว

PRINT

ขอเชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมทริปทำบุญ ไหว้พระ ชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ใน จ.หนองคาย และท่องเที่ยวเมืองเวียงจันทน์ เมืองที่เรียบง่ายมีเสน่ห์ แต่เต็มไปด้วยวัดวาอารามอันสวยงาม 
สถานที่ : จ.หนองคาย – เวียงจันทน์ ประเทศลาว
การเดินทาง : เดินทางไป – กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชีย
วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 13-15 ตุลาคม 2562
เริ่มสำรองสิทธิ์ : วันที่ 9 กรกฎาคม – 30 กันยายน  2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 3,000 คะแนน ต่อ 1 ท่าน 
2. ผู้ติดตามที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 3,500 คะแนน ต่อ 1 ท่าน 
จำนวน : จำกัด 60 ท่าน เท่านั้น

คลิกเพื่อดูกำหนดการเดินทาง

1. จำกัดเฉพาะสมาชิกเมืองไทยSmile Club 1 ท่าน แลกได้สูงสุด 2 ที่นั่งเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ สามารถรวมคะแนนสะสมได้ โดยผู้โอนคะแนนสะสมต้องเป็นครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยาของสมาชิกฯผู้ร่วมเดินทางเท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 12  ปีขึ้นไป (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เท่านั้น)
4. สอบถามรายละเอียดและสำรองสิทธิ์  โทร 1766 กด 4 กด2 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
5. สมาชิกเมืองไทยSmile Club ที่มีสถานะเป็นพนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสม  โดยเข้าพัก 2 ท่าน/1 ห้อง  
7. การแลกคะแนนสะสมดังกล่าวนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าพาหนะเดินทางไปกลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ทั้งหมด 7 มื้อ
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
9. คะแนนสะสม Smile Point เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**   สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการโทรเข้ามาสำรองสิทธิ์ที่1766 กด 4 กด 2 และมีการยืนยันตัดคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น