ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 3 ใหม่ล่าสุด

วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 3

PRINT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 3

ผู้โชคดีได้รับ Sizzler Member Card มูลค่า 399 บาท รางวัลละ 1 ใบ รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่

 ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

รางวัล

  คุณศิริพร ศรีชาติ กรุงเทพฯ Sizzler Member Card
  คุณสินกิตติพศ กนกพรพาณิชย์ กรุงเทพฯ Sizzler Member Card
  คุณอรอุมา เตชนันทชัยกุล กรุงเทพฯ Sizzler Member Card
  คุณวรรณวิมล ธาระเขตต์ นนทบุรี Sizzler Member Card

 

ผู้โชคดีได้รับ BRAND’S Happy Family Set ประกอบด้วย แบรนด์ สารสกัดจากแบล็กเคอร์แรนท์ ผสมลูทีนและซีแซนทีน
และแบรนด์ แอคทีฟมูฟ จาก แบรนด์ มูลค่า 2,480 บาท รางวัลละ 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล

 จังหวัด

  รางวัล

  คุณสุวาณี ธรรมสมบัติดี กรุงเทพฯ   BRAND’S Happy Family Set
  คุณดุษฎี นัยวัฒนกุล กรุงเทพฯ   BRAND’S Happy Family Set
  คุณศิวนันท์ พรพงศ์ธนสิน กรุงเทพฯ   BRAND’S Happy Family Set
  คุณสุรางค์ อภิวงศ์สุวรรณ สุโขทัย   BRAND’S Happy Family Set

 

หมายเหตุ: 

1. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2. กรณีที่ท่านไม่ได้รับของรางวัล และไม่ได้ติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ไม่รับรางวัลดังกล่าว