อัตราผลตอบแทนแบบประกันเมืองไทย แฮปปี้ ชัวร์ 10/5
วันเริ่มมีผลบังคับหรือวันครบกำหนดชำระ
เบี้ยประกันภัย
วันที่ใช้อ้างอิงอัตราผลตอบแทน พันธบัตร
รัฐบาลอายุ 6 ปี
อัตราผลตอบแทน พันธบัตร
รัฐบาลอายุ 6 ปี
อัตราเงินปันผลพิเศษ ที่จะจ่ายในอีก
6 ปีข้างหน้า
1 - 30 พ.ย. 53 29 ต.ค.53 2.91% 9.80%
1 - 30 ธ.ค. 53 30 พ.ย. 53 3.19% 10.70%
1 - 31 ม.ค. 54 30 ธ.ค. 53 3.47% 12.05%
1 - 28 ก.พ. 54 31 ม.ค. 54

3.57%

12.50%
1 - 31 มี.ค. 54 28 ก.พ. 54 3.64% 13.00%
1 -30 เม.ย. 54 31 มี.ค. 54 3.54% 12.50%
1 - 31 พ.ค. 54 29 เม.ย. 54 3.51% 12.50%
1 - 30 มิ.ย. 54 31 พ.ค. 54 3.58 % 12.50%
1 - 31 ก.ค.54 30มิ.ย. 54 3.81% 14.00%
1 - 31 ส.ค. 54 29 ก.ค. 54 3.92% 14.50%
1 - 30 ก.ย. 54 31 ส.ค. 54 3.44% 12.05%
1 - 31ต.ค. 54 30 ก.ย. 54 3.61% 13.00%
1- 30 พ.ย. 54 31 ต.ค. 54 3.22% 11.15%
1 - 31ธ.ค. 54 30 พ.ย. 54 3.32% 11.60%
1 - 31 ม.ค. 55 31 ธ.ค. 54 3.21% 11.15%
1 - 29ก.พ. 55 31 ม.ค. 55 3.15% 10.70%
1 - 31มี.ค. 55 29 ก.พ. 55 3.50% 12.50%
1 - 30 เม.ย. 55 31 มี.ค. 55 3.73% 13.50%
1 - 31 พ.ค. 55 30 เม.ย. 55 3.70% 13.50%
1 - 30 มิ.ย. 55 31 พ.ค. 55 3.62% 13.00%
1 - 31 ก.ค. 55 29 มิ.ย. 55 3.43% 12.05%
1 - 31 ส.ค. 55 31 ก.ค. 55 3.22% 11.15%
1 - 30ก.ย. 55 31 ส.ค. 55 3.31% 11.60%
1 - 31ต.ค.55 28 ก.ย. 55 3.46% 12.05%
1 - 30พ.ย. 55 31 ต.ค. 55 3.20% 11.15%
1 - 31 ธ.ค. 55 30 พ.ย. 55 3.25% 11.15%
1 - 31 ม.ค. 56 31 ธ.ค. 55 3.24% 11.15%
1 -28 ก.พ. 56 31 ม.ค. 56 3.35% 11.60%
1 -31 มี.ค. 56 28 ก.พ. 56 3.30% 11.60%
1 - 30เม.ย.56 31 มี.ค. 56 3.28% 11.15%
1 -31พ.ค.56 30เม.ย.56 3.13% 10.70%
1 - 30มิ.ย.56 31พ.ค.56 3.21% 11.15%
1 -31ก.ค.56 30มิ.ย.56 3.48% 12.05%
1 -31ส.ค.56 31ก.ค.56 3.71% 13.50%
1 - 30ก.ย.56 31 ส.ค. 56 3.94% 14.50%
1 -31ต.ค.56 30 ก.ย.56 3.65% 13.00%
1 - 30 พ.ย. 56 31ต.ค.56 3.68% 13.00%
1 -31ธ.ค.56 30พ.ย.56 3.69% 13.00%
1 - 31 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 56 3.56% 12.50%
1 -28ก.พ. 57 31 ม.ค.57 3.49% 12.05%
1 -31มี.ค.57 28ก.พ. 57 3.35% 11.60%
1 - 30 เม.ย. 57 31 มี.ค.57 3.35% 11.60%
1 - 31 พ.ค. 57 30 เม.ย. 57 3.21% 11.15%
1 - 30 มิ.ย. 57 31 พ.ค. 57 3.33% 11.60%
1 - 31 ก.ค. 57 30 มิ.ย. 57 3.36% 11.60%
1 - 31 ส.ค. 57 31 ก.ค. 57 3.29% 11.15%
1 - 30 ก.ย. 57 31 ส.ค. 57 3.20% 11.15%
1 - 31 ต.ค. 57 30 ก.ย. 57 3.13% 10.70%
1 - 30 พ.ย. 57 31 ต.ค. 57 2.92% 9.80%
1 - 31 ธ.ค. 57 30 พ.ย. 57 2.62% 8.45%
1 - 31 ม.ค. 58 31 ธ.ค. 57 2.62% 8.45%
1 - 28 ก.พ. 58 31 ม.ค. 58 2.39% 0.00%
1 - 31 มี.ค. 58 28 ก.พ. 58 2.50% 8.00%
1 - 30 เม.ย. 58 31 มี.ค. 58 2.47% 0.00%
1 - 31 พ.ค. 58 30 เม.ย. 58 2.34% 0.00%
1 - 30 มิ.ย. 58 31 พ.ค. 58 2.46% 0.00%
1 - 31 ก.ค. 58 30 มิ.ย. 58 2.58% 8.00%
1 - 31 ส.ค. 58 31 ก.ค. 58 2.45% 0.00%
1 - 30 ก.ย. 58 31 ส.ค. 58
2.48%
0.00%
1 - 31 ต.ค. 58 30 ก.ย. 58
2.52%
8.00%
1 - 30 พ.ย. 58 31 ต.ค. 58
2.43%
0.00%
1 - 31 ธ.ค. 58 30 พ.ย. 58
2.40%
0.00%
1 - 31 ม.ค. 59 30 ธ.ค. 58
2.26%
0.00%
1 - 29 ก.พ. 59 29 ม.ค. 59
1.94%
0.00%
1 - 31 มี.ค. 59 29 ก.พ. 59
1.78%
0.00%
1 - 30 เม.ย. 59 31 มี.ค. 59
1.49%
0.00%
1 - 31 พ.ค. 59 29 เม.ย. 59
1.61%
0.00%
1 - 30 มิ.ย. 59 31 พ.ค. 59
2.11%
0.00%
1 - 31 ก.ค. 59 30 มิ.ย. 59
1.79%
0.00%
1 - 31 ส.ค. 59 29 ก.ค. 59
1.76%
0.00%
1 - 30 ก.ย. 59 31 ส.ค. 59
1.92%
0.00%
1 - 31 ต.ค. 59 30 ก.ย. 59
1.87%
0.00%
1 - 30 พ.ย. 59 31 ต.ค. 59
1.98%
0.00%
1 - 31 ธ.ค. 59 30 พ.ย. 59
2.23%
0.00%
1 - 31 ม.ค. 60 30 ธ.ค. 59
2.38%
0.00%
1 - 28 ก.พ. 60 31 ม.ค. 60
2.37%
0.00%
1 - 31 มี.ค. 60 28 ก.พ. 60
2.29%
0.00%
1 - 30 เม.ย. 60 31 มี.ค. 60
2.26%
0.00%
1 - 31 พ.ค. 60 28 เม.ย. 60
2.35%
0.00%
1 - 30 มิ.ย. 60 31 พ.ค. 60
2.28%
0.00%
1 - 31 ก.ค. 60 30 มิ.ย. 60 2.18% 0.00%
1 - 31 ส.ค. 60 31 ก.ค. 60 2.05% 0.00%
1 - 30 ก.ย. 60 31 ส.ค. 60 1.90% 0.00%
1 - 31 ต.ค. 60 29 ก.ย. 60 1.91% 0.00%
1 - 30 พ.ย. 60 31 ต.ค. 60 1.98% 0.00%
1 - 31 ธ.ค. 60 30 พ.ย. 60 2.04% 0.00%
1 - 31 ม.ค. 61 29 ธ.ค. 60 1.98% 0.00%
1 - 28 ก.พ. 61 31 ม.ค. 61 1.96% 0.00%
1 - 31 มี.ค. 61 28 ก.พ. 61 2.00% 0.00%
1 - 30 เม.ย. 61 30 มี.ค. 61 2.00% 0.00%
1 - 31 พ.ค. 61 30 เม.ย. 61 2.10% 0.00%
1 - 30 มิ.ย. 61 31 พ.ค. 61 2.28% 0.00%
1 - 31 ก.ค. 61 29 มิ.ย. 61 2.26% 0.00%
1 - 31 ส.ค. 61 31 ก.ค. 61 2.34% 0.00%
1 - 30 ก.ย. 61 31 ส.ค. 61 2.40% 0.00%
1 - 31 ต.ค. 61 28 ก.ย. 61 2.43% 0.00%
1 - 30 พ.ย. 61 31 ต.ค. 61 2.52% 8.00%
1 - 31 ธ.ค. 61 30 พ.ย. 61 2.41% 0.00%
1 - 31 ม.ค. 62 28 ธ.ค. 61 2.26% 0.00%
1 - 28 ก.พ. 62 31 ม.ค. 62 2.19% 0.00%
1 - 31 มี.ค. 62 28 ก.พ. 62 2.27% 0.00%
1 - 30 เม.ย. 62 29 มี.ค. 62 2.19% 0.00%
1 - 31 พ.ค. 62 30 เม.ย. 62 2.22% 0.00%
1 - 30 มิ.ย. 62 31 พ.ค. 62 2.15% 0.00%
1 - 31 ก.ค. 62 28 มิ.ย. 62 1.94% 0.00%
1 - 31 ส.ค. 62 31 ก.ค. 62 1.75% 0.00%
1 - 30 ก.ย. 62 30 ส.ค. 62 1.39% 0.00%
1 - 31 ต.ค. 62 30 ก.ย. 62 1.41% 0.00%
1 - 30 พ.ย. 62 31 ต.ค. 62 1.44% 0.00%
1 - 31 ธ.ค. 62 29 พ.ย. 62 1.44% 0.00%
1 - 31 ม.ค. 63 30 ธ.ค. 62 1.31% 0.00%
1 - 29 ก.พ. 63 31 ม.ค. 63 1.18% 0.00%
1 - 31 มี.ค. 63 28 ก.พ. 63 0.93% 0.00%
1 - 30 เม.ย. 63 31 มี.ค. 63 1.22% 0.00%
1 - 31 พ.ค. 63 30 เม.ย. 63 1.02% 0.00%
1 - 30 มิ.ย. 63 29 พ.ค. 63 0.95% 0.00%
 1 - 31 ก.ค. 63  30 มิ.ย. 63  0.94%  0.00%
1 - 31 ส.ค. 63 31 ก.ค. 63 0.88% 0.00%
1 - 30 ก.ย. 63 31 ส.ค. 63 1.03% 0.00%
1 - 31 ต.ค. 63 30 ก.ย. 63 0.99% 0.00%
1 - 30 พ.ย. 63 30 ต.ค. 63 0.99% 0.00%
1 - 31 ธ.ค. 63 30 พ.ย. 63 0.95% 0.00%
1 - 31 ม.ค. 64 30 ธ.ค. 63 0.73% 0.00%
1 - 28 ก.พ. 64 29 ม.ค. 64 0.77% 0.00%
1 - 31 มี.ค. 64 25 ก.พ. 64 1.24% 0.00%
1 - 30 เม.ย. 64 31 มี.ค. 64 1.30% 0.00%
1 - 31 พ.ค. 64 30 เม.ย. 64 1.27% 0.00%
1 - 30 มิ.ย. 64 31 พ.ค. 64 1.26% 0.00%
1 - 31 ก.ค. 64 30 มิ.ย. 64 1.04% 0.00%
1 - 31 ส.ค. 64 30 ก.ค. 64 0.93% 0.00%
1 - 30 ก.ย. 64 31 ส.ค. 64  0.86%  0.00%
1 - 31 ต.ค. 64
30 ก.ย. 64 1.21%   0.00%
1 - 30 พ.ย. 64 29 ต.ค. 64 1.39%   0.00%
 1 - 31 ธ.ค. 64 30 พ.ย. 64 1.32%   0.00%
1 - 31 ม.ค. 65 30 ธ.ค. 64 1.45%   0.00%
1 - 28 ก.พ. 65 31 ม.ค. 65 1.61%  0.00%
1 - 31 มี.ค. 65 28 ก.พ. 65 1.59%  0.00%
1 - 30 เม.ย. 65 31 มี.ค. 65 1.86%  0.00%
1 - 31 พ.ค. 65 29 เม.ย. 65 2.47%  0.00%
1 - 30 มิ.ย. 65 31 พ.ค. 65 2.49%  0.00%

หมายเหตุ

1. ท่านสามารถดูตารางอัตราเงินปันผลพิเศษ ที่จะจ่ายในอีก 6 ปีข้างหน้า คลิกที่นี่
2. ท่านสามารถดูอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 6 ปี คลิก

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Smile Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ