รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561

               บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 (TCC BEST AWARDS 2019) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) โดย คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว จาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็น 1 ใน 6 บริษัท ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ประจำปี 2562 ซึ่งโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถือเป็นรางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่เป็นตัวอย่างด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตั้งอยู่บนความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขแก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม

 

               เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุธี  โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบ “เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย” จากนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ หอการค้าไทย  ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 18 พ.ศ. 2563 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทฯ 
ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย (องค์กรขนาดใหญ่)  ในปีที่ผ่านมา 
(ปี 2562) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจำปี พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เกียรติมอบรางวัล
และเกียรติบัตร ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทฯ แรกของธุรกิจประกันภัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว


รางวัลองค์กรโปร่งใสนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลองค์กรโปร่งใส ประกอบด้วย 4 หมวด คือหมวดที่ (1) องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบต่อ
ผลงานและข้อร้องเรียน (2) องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม (3) องค์กรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมสากล และ (4) องค์กรดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส เที่ยงธรรม มีมาตรการต่อต้าน การทุจริตและการให้หรือรับสินบน


โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับบริษัทฯ เนื่องจากเป็น 1 ใน 7 องค์กรชั้นนำ ที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดมั่นว่าการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  จะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ