บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance ด้วยเชื่อว่าการบริหารงานที่ยึดถือหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ปราศจากการคอร์รัปชั่น รวมถึงความรับผิดชอบและให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนั้น จะนำมาสู่ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล และถูกต้องตามหลักกฎหมาย รวมถึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ยึดถือมาตลอดนั้น แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

สิทธิของผู้ถือหุ้น

       บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและให้สิทธิในการออกเสียงแทน โดยเน้นหลักการในเรื่องของความเป็นอิสระและเท่าเทียม โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ ก่อนการประชุมตามเวลาอันสมควร การให้สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในกิจการต่างๆ ที่สำคัญ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ พิจารณาเรื่องการลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

       นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือ เชิญประชุมพร้อมด้วยวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

       บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงมีการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทำธุรกรรมดังกล่าว

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

       บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ และสังคม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง ที่มีกับบริษัทฯ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ดังนี้

  • ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทต้องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในการใช้สิทธิต่างๆ อันพึงมี ได้อย่างเต็มที่
  • ลูกค้า: บริษัทฯ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ รวมถึง มีการให้บริการอย่างเป็นธรรมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การคัดเลือกคนกลางประกันภัยและช่องทางการจำหน่าย รวมถึงการคัดเลือกผู้เสนอขายกองทุนรวม การกำหนดมาตรฐานกระบวนการเสนอขาย การให้บริการหลังการขาย การบริหารจัดการข้อร้องเรียน และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนการจัดให้มีระบบงานในการควบคุมคุณภาพการขาย โดยรวมถึงการบริหารจัดการและประเมินผลพฤติกรรมในทุกช่องทางการขาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการคำนึงถึง สิทธิประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้: บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ตามเงื่อนไขการค้า และปฏิบัติ ตามสัญญา โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต  
  • พนักงาน: บริษัทฯ มีนโยบายผลตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม พร้อมเสนอโอกาสในการฝึกอบรม หาความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
  • คู่แข่งทางการค้า: บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
  • ภาครัฐ: บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
  • สังคม: ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนั้น ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่น ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งกิจกรรมด้านการศึกษา ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพสังคม ด้านการกีฬา และด้านสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
  • การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์: บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยให้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่นำมาใช้ในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาต และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
  • การเก็บรักษาข้อมูล: บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูล โดยยึดถือหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ที่จะไม่นำข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

       บริษัทฯ มีนโยบายและถือแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในการดำเนินงาน ที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ เช่น การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ www.muangthai.co.th การเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงาน ของผู้สอบบัญชี การเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

       คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และพึงหลีกเลี่ยงปัญหา ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบาย การดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management) มีระบบ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึง การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลพฤติกรรมทางการตลาด (Market Conduct Policy) เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการเสนอขายกองทุนรวม การให้บริการลูกค้าและการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่กฎหมายกำหนด

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ