Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

กรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (th) 750 500
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีการนำไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) สู่การปฏิบัติของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและช่วยให้แผนการดำเนินงานมีความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยบริษัทฯได้มีการกำหนดกรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 12 นโยบาย โดยมีรายละเอียดดังนี้เป้าหมาย : การขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืน
ความมุ่งมั่น : เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนด้วยการดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับ การเน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมผ่านผลิตภัณฑ์ และการลงทุนที่ยั่งยืน

มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ จะประกอบด้วย 7 นโยบายหลัก ดังนี้

1. การนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างมีความรับผิดชอบ

การนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ESG เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและพฤติกรรมที่ปลอดภัย โครงการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึง การมีผลิตภัณฑ์ที่มีเบี้ยประกันที่เหมาะสม ทันการณ์ เพียงพอกับสถานการณ์ และมีความคุ้มครองครอบคลุมตามความต้องการ กลุ่มคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการประกันได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของคนเฉพาะกลุ่ม

นโยบายนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

E1

2. การลงทุนอย่างยั่งยืน โดยใช้ปัจจัยด้าน ESG

การกำหนดนโยบายการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล/เศรษฐกิจ (ESG) และสนับสนุนการเตรียมพร้อมกับการรับมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบและมีการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESG

นโยบายนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

E2

3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีนโยบายและแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีกลไกในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน และการต่อต้านการคอร์รัปชัน

นโยบายนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

E3

4. การบริหารความเสี่ยง ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และความยืดหยุ่นทางการเงิน

การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองต่อความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่ธุรกิจต้องเผชิญ รวมถึง ความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging risk) และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจนั้น สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มุ่งหวัง (Risk Appetite) นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงระดับความเพียงพอของเงินกองทุน ซึ่งแสดงถึงความสามารถของบริษัท ในการเผชิญและฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน (Financial Resilience)

นโยบายนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

E3

5. การกำกับดูแลพฤติกรรมทางการตลาด (Market Conduct)

การให้บริการที่เป็นธรรมแก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกผู้เสนอขาย การเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขาย กระบวนการเสนอขาย และการให้บริการหลังการขาย ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีประกอบการเสนอขาย การชดใช้เงินและการประวิงการใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน และการดูแลข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้า ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม มีคุณภาพ ตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นโยบายนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 

E5

6. ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

การมีมาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า และมาตรการการรวบรวม การใช้ การจัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

นโยบายนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

E6

7. ดิจิทัลและนวัตกรรมสีเขียว

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน และประสิทธิภาพของการให้บริการ ซึ่งสามารถลดผลกระทบของการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

E7