Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

กรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (th) 750 500
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีการนำไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) สู่การปฏิบัติของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและช่วยให้แผนการดำเนินงานมีความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยบริษัทฯได้มีการกำหนดกรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 12 นโยบาย โดยมีรายละเอียดดังนี้


เป้าหมาย : การปกป้องสิ่งแวดล้อม
ความมุ่งมั่น : เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานภายในบริษัท และตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร

มิติสิ่งแวดล้อม จะประกอบด้วย 1 นโยบายหลัก ดังนี้

1. กลยุทธ์การลดคาร์บอน
เพื่อร่วมสนับสนุนความพยายามของประชาคมโลกในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และร่วมบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึง การจัดทำแผนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในขอบเขตที่ 1 และ 2 (Our Own Operation) อาทิ การลดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและสารทำความเย็น การลดใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอกด้วยการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ เป็นต้น รวมถึง การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ในขอบเขตที่ 3 (Other Indirect) อาทิ การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ โดยการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบและการส่งเสริมบริษัทที่ลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการขยะตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องไปกับเป้าหมายของประเทศไทย รวมถึง ความตกลงปารีส (Paris Agreement)

นโยบายนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

Envi1