Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

กรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (th) 750 500
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีการนำไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) สู่การปฏิบัติของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและช่วยให้แผนการดำเนินงานมีความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยบริษัทฯได้มีการกำหนดกรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 12 นโยบาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป้าหมาย : การสร้างสังคมที่ยั่งยืน 
ความมุ่งมั่น : เพื่อสร้างการเข้าถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีครอบคลุมตลอดช่วงอายุสำหรับสมาชิกทุกคนในสังคม และให้ความคุ้มครองและชีวิตที่ยั่งยืนกับพนักงาน

มิติสังคม จะประกอบด้วย 4 นโยบายหลัก ดังนี้

1. การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้า

การสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของลูกค้าจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความมั่นคงทางการเงิน และการป้องกันความเสี่ยงในทุกช่วงของชีวิต อีกทั้ง ส่งเสริมความเข้าใจและมุมมองของประชาชนทุกกลุ่มเกี่ยวกับความสำคัญของการวางแผนชีวิตและการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคล รวมถึงการป้องกันและความคุ้มครองผ่านการวางแผนประกันในระยะยาว

นโยบายนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

S1

2. การเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และจัดหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง อีกทั้ง ใส่ใจดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียม ด้วยการปรับปรุงและยกระดับสวัสดิการสำหรับพนักงานและครอบครัว รวมถึงการส่งเสริมความรู้ อาทิ ความรู้ด้าน ESG ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตและการเงิน เพื่อให้กับพนักงานและตัวแทนสามารถปรับใช้กับตนเอง ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทักษะใหม่ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท

นโยบายนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

S2

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Human Rights)

การยึดถือแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า การเคารพสิทธิแรงงานของพนักงานและคู่ค้า รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน และการให้เสรีภาพในการแสดงออก ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

S3

4. การมีส่วนร่วมกับชุมชน/การสร้างคุณค่าร่วม

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน ที่สร้างประโยชน์และผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน สังคม และสิิ่งแวดล้อม โดยต่อยอดจากธุรกิจหลัก (Core Business)ของบริษัท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมที่ยั่งยืน

นโยบายนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

S4