บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Policy) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาสุจริตได้หลายช่องทาง  ซึ่งหากผู้ใดพบเห็น การกระทำความผิดของกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงานตัวแทน  นายหน้า  และลูกจ้างของบริษัท สามารถแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางตามที่กำหนดไว้โดยรายชื่อของผู้แจ้งข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและได้รับการคุ้มครองทั้งระหว่างการดำเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ

ขอบเขตของการแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

1. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
2. การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
3. การทุจริต การคอร์รัปชัน
4. การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. การฉ้อฉลประกันภัย หรือมีเหตุอันควรสงสัย ว่าจะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย
6. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การทุจริตต่อหน้าที่
7. การเปิดเผยข้อมูลขององค์กรโดยมิได้รับอนุญาต
8. ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการนำเสนอขายและการบริการ

วิธีการแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

1. การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งผ่าน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โดยมีช่องทางในการรับแจ้ง ดังนี้

1.1  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1.2 ไปรษณีย์ :
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
1.3  โทรศัพท์ หมายเลข 1766 กด 7 หรือ หมายเลข 02-021-5059
1.4  โทรสาร หมายเลข 02-276-4856
1.5  อีเมล complaint_unit@muangthai.co.th
1.6  เว็บไซต์ของบริษัท http://www.muangthai.co.th

2. การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนอื่น ๆ เช่น การทุจริต คอร์รัปชัน ฉ้อฉลประกันภัย
สามารถแจ้งผ่านสายงานตรวจสอบภายในและสายงานทรัพยากรบุคคล โดยมีช่องทางในการรับแจ้ง ดังนี้
2.1  ไปรษณีย์ :
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2.2  โทรศัพท์ หมายเลข 02-290-2744, 02-290-2547, 02-274-9400 กด 2744 หรือ 2547
2.3  อีเมล CGhotline@muangthai.co.th หรือ HR_SOS@muangthai.co.th

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ