Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Kids Care 720x800

Kids Care

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง คิดส์ แคร์

อายุ 30 วัน - 15 ปี<br>ซื้อได้

อายุ 30 วัน - 15 ปี
ซื้อได้

ดูแลถึงอายุ 21 ปี

ดูแลถึงอายุ 21 ปี

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

‘อย่าให้โรคร้าย ทำลายคนที่่คุุณรัก’ เพราะสุขภาพของลููกน้อย คือสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ทุกคนกังวล ไม่ว่าจะเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก หรือโรคร้ายแรงที่อาจมาเยือนโดยไม่ส่งสัญญาณล่วงหน้า สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง คิดส์ แคร์ จึงออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครอง 15 โรคร้ายแรงที่เกิดบ่อยในเด็กเล็ก ซื้อได้ตั้งแต่อายุุ 30 วัน - 15 ปี คุ้มครองถึงอายุ 21 ปี
พร้อมยังช่วยแบ่งเบาภาระ ค่ารักษาพยาบาล เพิ่มโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ให้พ่อแม่คลายกังวัล ยามลูกน้อยเจ็บป่วย


  • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง คิดส์ แคร์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

Interesting Articles

 


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความน่าสนใจ