จุดเด่น

คุ้มครองโรคร้ายต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น

คุ้มครอง 36 โรคร้ายแรง สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณีสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ไม่ใช่แค่กรณีโรคร้ายแรงเท่านั้น

รับผลประโยชน์เพิ่ม 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


"เพราะโรคร้ายต้องการการดูแลแบบต่อเนื่อง" ประกันที่ตอบโจทย์ในการดูแล 36 โรคร้ายแรงให้คุณเบาใจ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระยะกลาง หรือระยะรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต ก็รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน เพื่อให้คุณสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเอง

ข้อมูลแบบประกัน

เด็กหรือผู้สูงอายุ ก็สามารถเริ่มซื้อความคุ้มครองได้

ทำได้ตั้งแต่อายุ  30 วัน – 65 ปี

เลือกชำระเบี้ยได้ตามใจ

มีให้เลือกทั้งแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน

ใช้ลดหย่อนภาษีได้บางส่วน

ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สูดสุด 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1. เสียชีวิต ทุกกรณี* 100%
2. เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 36 โรค เช่น โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ เนื้องอกในสมอง ชนิดไม่ใช่มะเร็ง เป็นต้น
 2.1 ระยะเริ่มต้น 25%
 2.2 ระยะกลาง** 50%
 2.3 ระยะรุนแรง* 100%
3. ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ***
 3.1 ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ 10%
 3.2 ได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนเบาหวาน 10%

หมายเหตุ :
*จ่ายผลประโยชน์โดย หัก ผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองแล้ว สำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 และ/หรือ ข้อ 2.2 และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมสิ้นสุด ผลบังคับ
**จ่ายผลประโยชน์โดยหักผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 ของโรคร้ายแรงชนิดเดียวกัน (ถ้ามี)
***จ่ายผลประโยชน์ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 เพียงอย่างละ 1 ครั้ง ตลอดอายุสัญญา

คุ้มครองโรคร้ายแรง 36 โรค

 คุ้มครองโรคร้ายแรง 36 โรค ประกอบด้วย:
1. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
2. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต 
3. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 
4. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง 
5. ตาบอด
6. โรคมะเร็ง 
7. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 
8. ตับวาย 
9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย 
10. ภาวะโคม่า
11. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 
12. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 
13. การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
14. ไตวายเรื้อรัง 
15. การสูญเสียการได้ยิน 
16. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
17. การสูญเสียความสามารถในการพูด 
18. แผลไหม้ฉกรรจ์ 
19. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง 
20. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก 
21. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว 
22. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส 
23. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม 
24. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
25. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา 
26. โรคพาร์กินสัน 
27. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ 
28. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 
29. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า 
30. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส 
31. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส 
32. ภาวะอะแพลลิก 
33. โรคโปลิโอ 
34. โรคถุงน้ำในไต 
35. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
36. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
*หมายเหตุ: ระยะของโรคร้ายแรงแต่ละโรคที่ได้รับความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่ได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของสัญญาเพิ่มเติม ซี ไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect Care)

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของสัญญาเพิ่มเติม ซี ไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect Care) มีทั้งหมด 3 ข้อใหญ่ คือ
1. สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต ซึ่งเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1 ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี (1 ปี) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น บริษัทจะรับผิดชอบเพียงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไว้แล้วทั้งหมดตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือตั้งแต่วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
1.2 หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ด้วยการเจ็บป่วยที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัท
ตกลงรับประกันภัย หรือก่อนวันที่อนุมัติต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด เป็นต้น
2. สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เว้นแต่การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
2.1 ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
2.2 การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างการตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น เป็นต้น
3. สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
3.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3.2 การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม เป็นต้น

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

หมายเหตุ

- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ 
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

Q: ข้อดีของ สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care)?
A: ข้อดีของสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) คือคุ้มครองโรคร้ายแรง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากถึง 36 โรค โดยมีรายละเอียดคุ้มครอง ดังนี้
1. คุ้มครองเสียชีวิต 100% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
2. หากตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จาก 36 โรค มีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้ 
   2.1 ระยะเริ่มต้นคุ้มครอง 25% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
   2.2 ระยะกลาง** คุ้มครอง 50% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
   2.3 ระยะรุนแรง* คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
3. ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ คุ้มครอง 10% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)***
4. กรณีตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวานคุ้มครอง 10% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)***
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายความคุ้มครองข้อ 1 และ/หรือความคุ้มครองข้อ 2 รวมสูงสุดตลอดสัญญาเท่ากับร้อยละ 100 ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย) ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดผลบังคับ
หมายเหตุ:
* จ่ายผลประโยชน์โดย หัก ผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 และ/หรือ ข้อ 2.2
** จ่ายผลประโยชน์โดย หัก ผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 ของโรคร้ายแรงชนิดเดียวกัน (ถ้ามี)
*** จ่ายผลประโยชน์ข้อ 3 และ ข้อ 4 เพียงอย่างละ 1 ครั้ง ตลอดอายุสัญญา


Q: ทำไมสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) ถึงเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน ?
A: โดยปกติประกันโรคร้ายแรง จะมีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน


Q:เริ่มซื้อประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ และคุ้มครองจนถึงอายุเท่าไหร่ ?
A: สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 85 ปี

Q:มีโอกาสที่ค่าเบี้ยประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A: โดยปกติเบี้ยประกันโรคร้ายแรง จะมีการปรับเพิ่มเปลี่ยนตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว

Q: เบี้ยประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: เบื้ยประกันนี้สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315 

Q: ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) จำเป็นต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก ใช่มั้ย

A:ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักประกันชีวิต

เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่

ส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่น...สู่รุ่น อย่างไม่สะดุด

กรมธรรม์ที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนส่งต่อทรัพย์สิน พร้อมส่งมอบความมั่งคั่งให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างมั่นใจ เพื่อให้คุณวางใจได้ว่าทรัพย์สินของคุณ จะได้รับการสืบทอดไปตามเจตนารมณ์

หลักประกันชีวิต

เมืองไทย แฮปปี รีเทิร์น 99/7

จ่าย 7 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

แบบประกันที่สามารถส่งต่อความมั่นคงจากรุ่น...สู่รุ่น ได้ถึง 3 Generations ในกรมธรรม์เดียว

ประกันชีวิตและสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

ความคุ้มครองสุขภาพแบบครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรงและการไปรักษาต่างประเทศ(2)

ประกันชีวิตและสุขภาพ

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

Top up สวัสดิการที่คุณมี

สวัสดิการไม่พออย่ารอช้า เพราะค่ารักษาพยาบาล Top up ได้ ช่วยเติมเต็มจากสวัสดิการที่คุณมีสูงสุดถึง 4 แสนบาท(2) ในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ