Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

เหมาจ่าย Extra

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

อายุ 11 ปี - 90 ปี<br>ซื้อได้

อายุ 11 ปี - 90 ปี
ซื้อได้

ดูแลยาว<br/>ถึงอายุ 99 ปี

ดูแลยาว
ถึงอายุ 99 ปี

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

จ่ายเบี้ยน้อย แต่รับคุ้มครองเต็มที่ ด้วย โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า (Maochai Extra) จากเมืองไทยประกันชีวิต คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ดูแลค่ารักษาแบบเหมาจ่ายตามจริง 500,000 บาท ต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* หมดกังวลถ้าต้องแอดมิทด้วยความคุ้มครองค่าห้อง 4,000 บาทต่อวัน* และรับเพิ่ม 2 เท่า หากเข้าพักในห้อง ICU หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล แม้จะเพิ่งเริ่มต้นทำงานหรือไม่มีสวัสดิการก็อุ่นใจ Step ahead, Step ไปกับเมืองไทยประกันชีวิต ฝากสุขภาพของคุณให้กับคนที่พร้อมพัฒนาเพื่อคุณ

*กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 3

 

 • โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ (N)
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ (N) ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 120 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่ายากลับบ้านตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
 • ระยะเวลารอคอยสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป 30 วัน
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


บทความน่าสนใจ