จุดเด่น

อุ่นใจ สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19

คุ้มครองครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และ ค่าชดเชยรายวันจากผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด 19(1)

อุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองสูง จ่ายเบี้ยสบายกระเป๋า

คุ้มครองชีวิตจากผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 เลือกได้สูงสุดถึง 1,000,000 บาท เบี้ยเริ่มต้น 211 บาทต่อปี(2) และสามารถปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองและเบี้ยได้ตามความต้องการของคุณ

อุ่นใจ ซื้อง่ายและรวดเร็ว

ผ่านช่องทางออนไลน์ Click

ค้นหาสาขา

เราพร้อมให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • 07.00 – 23.00 น. ทุกวัน

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน ถึง 99 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

ผลประโยชน์โดยย่อ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 30 วัน ถึง 99 ปี
- สามารถซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
- ไม่คุ้มครองผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
- ไม่คุ้มครองกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลคุ้มครอง
 

หมายเหตุ

(1) กรณีเลือกซื้อความคุ้มครองผลประโยชน์รายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(2) สำหรับกรณีเลือกซื้อความคุ้มครองเริ่มต้น ทั้งนี้เบี้ยฯ ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือกซื้อ

- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383
- ผลประโยชน์ เงื่อนไข ข้อยกเว้น และความคุ้มครองโดยละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด  แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นสำหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ผู้เอาประกันภัยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทจะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
2. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
3. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
4. การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย

ข้อยกเว้นสำหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลคุ้มครอง
2. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
3. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
4. การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย

ช่องทางติดต่อสอบถาม

โทร. 0 2015 5444 (เวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 23.00 น. ทุกวัน)

คำเตือน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

Q: คุ้มครองวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ทุกยี่ห้อหรือไม่?
A: คุ้มครองวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทุกยี่ห้อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับรองอนุญาต และจัดให้อยู่ในรายชื่อของกลุ่มประเภทวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

Q: หากเคยตรวจพบว่าได้รับไวรัส COVID-19 แต่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ารักษาหายแล้ว จะได้รับความคุ้มครองนี้หรือไม่?
A: ได้รับความคุ้มครอง

Q: แบบประกันภัยวัคซีนโควิดอุ่นใจ คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
A: คุ้มครองอยู่ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายตามจริง โดยสามารถเบิกได้ไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ในส่วนผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล)

Q: ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์เมื่อไหร่?
A: เมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่งอีเมลให้แก่ท่านทันทีนับจากมีการชำระ
เบี้ยประกันภัยเรียบร้อย โดยจัดส่งข้อมูลไปยังอีเมลท่านที่ระบุไว้ในข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลที่บริษัทจะนำส่งในอีเมลประกอบด้วย เอกสารแนบใบเสร็จการชำระเงิน เอกสารแนบสรุปเงื่อนไขความคุ้มครอง และเอกสารแนบกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบุวันเริ่มคุ้มครอง

Q: คุ้มครองการเจ็บป่วยในต่างประเทศด้วยหรือไม่?
A: แบบประกันภัยวัคซีนโควิดอุ่นใจคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยในต่างประเทศ

Q: ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลใดได้บ้าง?
A: ได้ทุกโรงพยาบาล ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

Q: จะสามารถเบิก Claim ได้อย่างไร?
A: ต้องทำการส่งเอกสารมาทางบริษัท (Direct Claim) เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เท่านั้น

Q: เอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องสินไหม?
A : ลูกค้าต้องนำส่งเอกสารสำหรับเรียกร้องสินไหม ดังนี้
1.ในกรณีไม่ใช่มรณกรรม : ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19/สำเนาบัตรประชาชน/ใบรับรองแพทย์ / ใบเรียกร้องค่าชดเชย(ตามแบบฟอร์มบริษัท)
2.ในกรณีเรียกร้องสินไหมมรณกรรม : ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 / สำเนาบัตรประชาชน/ใบรับรองแพทย์/ใบมรณบัตร / เอกสารเรียกร้องสินไหมมรณกรรม(ตามแบบฟอร์มบริษัท)

สำหรับเอกสารตามแบบฟอร์มของบริษัทสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ที่ท่านได้ซื้อกรมธรรม์ดังกล่าว


Q: ลูกค้าจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าได้รับความคุ้มครองแล้ว?
A: ลูกค้าสามารถตรวจสอบวันเริ่มต้นคุ้มครองได้จากกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่งทางอีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลการติดต่อ

Q: ซื้อกรมธรรม์ได้ที่ช่องทางใดบ้าง?
A: เว็บไซต์ออนไลน์เท่านั้น

Q: เคยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 มาก่อน แบบประกันภัยวัคซีนโควิดอุ่นใจจะคุ้มครองหรือไม่?
A: เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วก็สามารถสมัครทำประกันภัยรับความคุ้มครองได้

1.ความคุ้มครองผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19
บริษัทจะคุ้มครองผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับผู้ที่สมัครทำประกันและกรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครองก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 

รวมถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 มาแล้ว และหลังจากนั้นมาสมัครทำประกันเพื่อคุ้มครองการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองดังกล่าวสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2  (กรณีนี้จะคุ้มครองไปอีก 180 วันนับจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ จากเดิมที่ระบุความคุ้มครอง 180 นับจากวันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1) แต่จะไม่คุ้มครองผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

2.ความคุ้มครองโควิดหลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19
ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นโรคติดเชื้อโควิด 19 หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่เกิดขึ้นหลังวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองดังกล่าวนับตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้ว 14 วัน แต่ไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 2   

ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

คุ้มครองสูง ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรงและการไปรักษาต่างประเทศ(2)

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

ประกันสุขภาพ

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

Top up สวัสดิการที่คุณมี

สวัสดิการไม่พออย่ารอช้า เพราะค่ารักษาพยาบาล Top up ได้ ช่วยเติมเต็มจากสวัสดิการที่คุณมีสูงสุดถึง 5 แสนบาท(1) ในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ